banner

Formandens beretning 2014

Det forløbne år har båret præg af at både Trafikstyrelsen og EASA nu for alvor er kommet i gang med at rydde op i de mange nye regler der er blevet vedtaget, men hvor mange har vist sig ikke at fungere for GA.

 

“Meld en sær regel”

 

I Danmark lancerede Trafikstyrelsen i efteråret kampagnen “meld en sær regel” med henblik på at komme danske særregler til livs, så vi i størst muligt omfang følger de internationale regler. Det var et initiativ som vi fra AOPAs side har arbejdet for i flere år gennem vores deltagelse i Luftfartsrådet og som vi bakker stærkt op omkring. Blandt de særregler som AOPA i den forbindelse har påpeget er blandt andet de danske firmaflyvningsregler, en meget restriktiv fortolkning af muligheden for omkostningdeling, danske særregler for udenlandsk registrerede fly og fortsat krav om brug af bestemte internationale flyvepladser ved flyvning til andre Schengen lande.

 

Trafikstyrelsen har meldt tilbage, at man forventer de særlige danske firmaflyvningsregler ophævet og harmoniseret med EU lovgivningen senest i 2016 når EU OPS reglerne er fuldt implementerede. Spørgsmålet om brug af særlige pladser ved Schengen flyvninger har man sendt i høring hos flere myndigheder og tilbagemeldingen er at man meget snart forventer at kunne ophæve de danske særregler på dette område.

 

Nye fælleseuropæiske regler for omkostningsdeling

 

På spørgsmålet om omkostningsdeling er der ingen tvivl om at TS kommer til at revidere de danske regler snarest. I april blev der på EU plan vedtaget forordning 379/2014, der med et tillæg til definitionen af 'commercial operation' nu udtrykkeligt undtager “privatpersoners flyvninger med omkostningsdeling på betingelse af, at de direkte omkostninger deles af alle de

ombordværende, inklusive piloten, og at antallet af personer, der deles om de direkte omkostninger, er

begrænset til seks”. Den nye EU forordning har effekt fra 1. juli 2014.

 

I samme regelsæt indføres også generelle undtagelser fra at følge de kommercielle regler for introduktionsflyvninger, faldskærmsflyvninger, slæb af svævefly mv.

 

EASAs nye program: “Simpler, lighter and better rules for GA”

 

Ovenstående tilpasninger af de tidligere vedtagne regler er første skridt på vejen i et nyt tiltag som EASA har døbt “Simpler, lighter and better rules for GA”. Det er er program som vejen blev banet for da IAOPA og EAS i 2012 havde foretræde for EASAs Management Board og demonstrerede at de vedtagne regler på mange områder var ude af proportioner og ikke fungerede for GA. Stort set samtlige lande erklærede sig enige heri og der blev udarbejdet et sæt nye retningslinier for hvordan GA bør reguleres. Det handler om proportionale regler, 'one size does not fit all', en risikobaseret tilgang til regulering og generelt at begrænse reguleringen til det mindste som er nødvendigt for at holde det ønskede sikkerhedsniveau.

 

Arbejdet med at rydde op i den lovgivning, der er gået for vidt eller har vist sig ikke at fungere foregår nu i EASAs “GA Sub SSCC” arbejdsgruppe, hvor IAOPA har to deltagere, herunder formanden for AOPA Danmark. Gruppen har et meget vidtrækkende arbejdsprogram, der bl.a. inkludere reglerne for luftdygtighed, godkendelse af udenlandske STC-er, kravene der stilles til flyveskoler, uddannelseskrav, validering af certifikater udstedt udenfor EU, farligt gods, simulatorkrav for high-performance fly samt definitionerne af “kommerciel operation” og et “komplekst fly”. Vi har store forventninger til at den nye indstilling til regulering af GA over de kommende år kommer til at lette forholdene for os alle.

 

Nye regler for instrumentuddannelse markerer et aførende nybrud

 

Allerede med de nye regler for instrumentuddannelse, der netop er trådt i kraft er der taget et kæmpe skridt i retning af mere fleksible regler. I stedet for stringente timekrav er der med den nye “kompetencebaserede instrumentuddannelse” lagt op til at se på en elevs eventuelle forudgående erfaring f.eks. fra instrumentflyvning uden for Europa. Har man et ICAO-baseret instrumentbevis og 50 timers IFR erfaring, f.eks. fra USA, kan der dispenseres fra både teori- og timekrav, hvis man ved en flyveprøve kan demonstrere, at man lever op til de krav der gælder for at flyve i Europa. Ligeledes kan man opnå reduktioner i timekravene, hvis man har forudgående IFR flyvetid eller benytter det nye enroute instrument rating som trinbrædt på vej mod det fulde instrumentbevis. Da teoripensummet samtidigt er skåret til så det fokuserer på de emner, der reelt er relevante for at flyve IFR i et mindre fly i Europa er instrumentbeviset pludselig kommet indenfor rækkevidde for europæiske PPL indehavere. Hvis man benytter sig af fjernundervisning og selv er god til at få læst op på pensum kan man klare sig med ned til 8 timers fremmøde på en flyveskole for at få teorien dækket. Som nævnt på årsmødet sidste år, hvor vi fejrede AOPA Danmarks 50-års jubilæum, så har dette været en mærkesag for AOPA Danmark helt siden foreningens begyndelse og ønsket er jævnligt nævnt i referaterne helt tilbage fra 1960-erne. Nu er det så en realitet og vores forhåbning er, at det kan være med til at give flere GA piloter nye muligheder for at bruge deres fly som et personligt transportmiddel til både privat- og forretningsmæssig brug.

 

 

GPS approaches til mindre flyvepladser

 

I forbindelse med et forhåbentligt øget antal instrumentpiloter har AOPA Danmark lanceret et tiltag for udbredelse af GPS approaches til mindre pladser. I de senere år har vi set flere pladser miste deres IFR status på trods af at GPS teknologien gør det mere overkommeligt end nogensinde at drive en IFR procedure, fordi der ikke kræves udstyr på jorden, der skal vedligeholdes og kontrolflyves. Problemet er at det nuværende regelsæt stiller en række krav, som det er økonomisk helt urealistisk for mindre pladser at opfylde. Især kravet om AFIS-tjeneste driver omkostningerne i vejret. I flere andre europæiske lande, herunder Frankrig, Østrig og Island er der etableret procedurer, der kan flyves uden krav om en aktiv lokal ATS enhed. AOPA Danmark nedsatte sidste efterår en arbejdsgruppe, der har kigget på mulighederne i andre lande og har sidste efterår indsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen, hvor der foreslås to modeller: Én for tidligere IFR pladser, der fysisk opfylder alle krav for igen at få IFR status og en simplere model for VFR pladser der bevarer deres VFR status, men hvor det foreslås at give mulighed for etablering af en IFR procedure ned til VMC minima, dvs. 500 fod. Det vil give pladserne en hel anden anvendelighed, de vil komme med i Jeppesen og derved i langt højere grad blive synlige og fremstå som mere anvendelige destinationer for firma- og forretningsmæssig flyvning. Efter en træg start har Trafikstyrelsen meldt positivt tilbage og er nu ved at lave et roadmap for hvordan vi kommer i mål med et nyt regelsæt der muliggør dette.

 

Selvom GA igennem flere år har været under hårdt pres og vi har set antallet af flyvetimer gå ned år for år, bl.a. drevet af krise, moms, fuelafgifter og mange nye regler, så håber jeg at ovenstående illustrerer, at der i både AOPA Danmark og vores internationale gren IAOPA arbejdes hårdt for at bedre forholdene og at mange ting faktisk bevæger sig i den rigtige retning.

 

Jeg håber på den baggrund at se rigtig mange medlemmer til vores årsmøde i Odense lørdag d. 14. juni.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jacob T. Pedersen

Formand, AOPA Danmark