Sign up to receive the monthly
IAOPA Europe Enewsletter:

Indbydelse til AOPAs årsmøde 2015

AOPAs medlemmer indbydes hermed til AOPAs årsmøde, der i år finder sted lørdag d. 20 juni på Vamdrup Flyveplads ved Kolding.

Vamdrup er hjemsted for to virksomheder, der begge har vokset sig store med udgangspunkt i GA, nemlig henholdsvis Danish Air Transport (DAT) og AirService Vamdrup. På årsmødet kan du møde de ledende kræfter bag begge virksomheder. Jesper Rungholm fortæller om DATs imponerende udvikling fra en enkelt SkyVan til i dag at være et af de mest successfulde danske luftfartsselskaber. Bent Iversen fra AirService fortæller om virksomhedens fra den spæde start med vedligehold af et enkelt fly til nu over 30 medarbejdere med faciliteter både i Danmark og Norge.

Vi starter sædvanen tro med det formelle årsmøde. Som det fremgår af formandens vedhæftede beretning har det været et år med ekstraordinær megen aktivitet – det meste heldigvis i den gode retning. Jeg håber at rigtig mange medlemmer vil møde op stille uddybende spørgsmål til beretningen.

Programmet for dagen er som følger:
10:00-10:30    Ankomst i fly eller bil
10:30-11:15    Årsmøde ifølge AOPAs love
11:15-12:00    Indlæg ved Bent Iversen, AirService
12:00-13:00    AOPA byder på frokost
13:00-14:00    Indlæg ved Jesper Rungholm, Danish Air Transport (DAT)
14:00-14:45    Rundvisning hos DAT og AirService. Hvis vejret tillader det bliver der også lejlighed til at få set en Boeing Stearman i aktion.
 

Arrangementet afholdes i DATs lokaler. Tilmelding senest onsdag d. 17. juni til info@aopa.dk eller telefon 7878 2190.

Oplev en Boeing Stearman i aktion og mød Jesper Rungholm, Direktør for DAT på AOPAs årsmøde 2015

Formandens beretning 2014/2015

Kære pilot og/eller flyejer,

Jeg håber at du har bemærket det. Efter en periode med en syndflod af nye tunge EASA regler er mange ting begyndt at bevæge sig i en retning der gør det simplere at være flyvende, nemmere at få nye rettigheder og billigere at holde dit fly på vingerne. Jeg kan glæde dig med at alt tegner til at det er en udvikling der vil fortsætte og endda accellerere de næste par år.

Listen med aktive sager som AOPA er engageret i, både i Danmark og på internationalt plan er i år så lang at jeg har vedhæftet den i et skema, så du hurtigt kan finde frem til de emner der har din interesse.

Her vil jeg blot fremhæve et par enkelte punkter:

Går du med tanker om at tage et instrumentbevis har tidspunktet aldrig været bedre. Instrumentbeviset er i dag mere tilgængeligt for PPL indehavere end nogensinde og samtidigt bliver mulighederne for at få gavn af det stadigt større.

Mange skoler tilbyder allerede undervisning efter det nye tilpassede teoripensum og den mere tilgængelige kompetencebaseret instrument uddannelse. Senest har Trafikstyrelsen meldt ud at man tilpasser radiokravene, så radio undervisningen fremover bliver integreret i den almindelige I-teori i overensstemmelse med de nye EASA regler. Der vil således fremover ikke være krav om et separat radiokursus og reception tests er tillige afskaffet med omgående virkning.

Sideløbende skrider AOPAs arbejde med at få etableret cloud-break instrumentanflyvningsprocedurer til mindre danske VFR pladser godt frem. Trafikstyrelsen er positivt indstillet overfor konceptet og har bekræftet at sådanne procedurer kan etableres indenfor de gældende regler. Eneste udestående inden der kan indsendes konkrete procedurer til godkendelse er en risikovurdering, der gerne skulle godtgøre at det nuværende sikkerhedsniveau bevares eller øges. AOPA har derfor indledt et samarbejde med en ekspert i risikovurderinger og forventer at kunne indsende materialet i løbet af juni. TS har senest meldt ud at man vil arbejde på at have de første cloud-break procedurer godkendt i indeværende år.

Også EASA har fortsat fokus på at lette vilkårende for instrumentflyvning for privatpiloter og har netop nedsat en arbejdsgruppe hvor IAOPA deltager. Her ses bl.a. på erfaringer fra det engelske IMC rating, lettere adgang til certificering af fly og udstyr, øget udbredelse af GPS procedurer, samt forbedret adgang til self-handling på de lidt større pladser. EASA har meldt ud at man ser instrumentbeviset som et vigtigt redskab til at hæve flyvesikkerheden for GA og gerne ser ratingen gjort så attraktiv og tilgængelig at vi i Europa kan få en ligeså stor andel af PPL indehavere med instrumentbevis som i USA, dvs. mellem 40 og 50%. I dag er andelen under 2%, så det er bare om at komme i gang.

Flyver du firmaflyvning eller benytter du dit fly som led i dit erhverv er det vigtigt at du sætter dig grundigt ind de nye regler for godtgørelse af brændstofafgift. Som det har fremgået af AOPAs hjemmeside har SKAT i december udsendt et nyt styresignal, der per 1. juli begrænser adgangen til afgiftsfritagelse. Det sker på baggrund af et par afgørelser fra EU Domstolen og rammer især traditionel firmaflyvning. AOPA ser dog fortsat en mulighed for at bevare afgiftsfritagelsen, men det kræver at operationen indrettes på den helt rigtige måde. Se bilagslisten for yderligere detaljer.

Med undtagelse af fuel-afgiften og en ærgerlig vindmøllesag ved Stauning Lufthavn bevæger rigtig meget sig i en positiv retning:

EASA lancerede sidste år et programmet “Simpler, Lighter, Better rulemaking for GA”, der skal rydde op i alle de uhensigtsmæssiger, der blev indført ved overgangen til fælleseuropæiske regler. I arbejdet deltager bl.a. EASA, EU Kommissionen, flere landes myndigheder samt undertegnede. Gruppen ledes af formanden for det tyske AOPA, og som det vil fremgå af den vedlagte liste er en række lempelser enten allerede gennemført eller lige på trapperne.

Takket være det internationale arbejde oplever jeg at AOPA herhjemme i høj grad er på forkant med de nye regler og muligheder, hvilket er til stor gavn i samarbejdet med Trafikstyrelsen, hvor vi er med til at sikre at alle lempelser kommer danske piloter og flyejere til gode så hurtigt som muligt, og hvor vi kan fremhæve gode eksempler på hvordan de nye regler implementeres i andre lande.

Også på det organisatoriske plan er AOPA blevet styrket. Vi har indledt et tættere samarbejde med de øvrige nordiske lande, hvilket giver rigtig god mening, da de skandinaviske luftfartsmyndigheder koordinerer ny lovgivning meget tæt. Implementeringen af de nye lufttrafikregler (SERA) er et eksempel, hvor vi har haft stor gavn af dette samarbejde.

Ingen tvivl om at 2014 også har budt på udfordringer. Længerevarende sygdom hos vores sekretær i Motorflyvningen Fællessekretariat har udsat Jer medlemmer for formandens langsommelige behandling af indkomne henvendelser. Vores sekretær er heldigvis nu tilbage for fuld styrke og fællessekretariat med DMU, står endda til at blive yderligere styrket her i 2015, hvor det udvides til også at omfatte DULFU og derfor bliver udviddet med en ekstra medarbejder. Dermed er en meget stor del af motorflyvningen interesser samlet under ét tag, hvilket giver rigtig god mulighed for at koordinere indsatser og tale med større vægt overfor bl.a. Trafikstyrelsen.

Jeg håber at du vil tage dig tid til gennemgå den vedlagte liste med sager, som AOPA har arbejdet med i det forløbne år. Mange af dem har helt sikkert betydning for dig som pilot eller flyejer.

Vi ses forhåbentligt til AOPAs årsmøde, hvor der vil være rig lejlighed til stille spørgsmål og få emnerne uddybet.

Med venlig hilsen

Jacob T. Pedersen

Formand, AOPA Danmark

 

Uddrag af AOPAs sager i Danmark 2014/15

 

Cloud break instrument anflyvnings procedurer til de mindre danske flyvepladser

AOPA Danmark har de sidste par år arbejdet indgående med muligheden for at etablere en form for instrumentanflyvnings procedure til mindre pladser, der ikke har en lokal AFIS tjeneste eller andens lokal ATS enhed.

Sammen med Trafikstyrelsen har vi sonderet gældende lovgivning både i Danmark og på EU plan og kigget på hvordan dette praktiseres i andre lande. I USA og Canada er denne type operation ren dagligdag. I Europa praktiseres den også i forskellige afskygninger i f.eks. Frankrig, Østrig, Schweiz og på Island.

Den model vi har valgt i første omgang at arbejde videre med er en model, hvor der kan etableres cloud-break procedurer til VFR flyvepladser. Cloud break procedurens minima vil ligge på minimum 500 fod AGL, og flyvningen skal afsluttes VFR efter selve cloud-breaket.

Trafikstyrelsen har bekræftet at denne type procedure kan etableres indenfor gældende lovgivning. Da der landes VFR stilles det ikke særlige krav til installationer på pladsen eller opgradering af sikkerhedszone og banemarkering til IFR standard.

Det der skal til for at opnå Trafikstyrelsens accept er nu en risikovurdering, der godtgør at sikkerhedsniveauet ikke forringes i forhold til i dag. Vi har på den baggrund allieret os med en ekspert i risikovurderinger og forventer at kunne indsende en færdig risikovurdering til Trafiksstyrelsen inden sommerferien. Når vi har en accept af den kan de første pladser indsende konkrete procedurer til godkendelse. I første omgang er Maribo og Ringsted flyvepladser udvalgt som pioner pladser til de nye cloud break procedurer, men tanken er at konceptet kan udbygges til alle VFR pladser der måtte have interesse heri.

Klik her for at se AOPAs oprindelige konceptoplæg og eksempler fra andre lande

 

Godt samarbejde med TS om nye lufttrafikregler (Part SERA)

Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Trafikstyrelsen vedr. de nye fælleseuropæiske lufttrafikregler (Part SERA), der trådte i kraft i december 2014. Det har sikret at vi har bevaret de eksisterende sigtbarhedskrav på 3km i klasse G luftrum, hvor de ellers var blevet øget til 5km. Samtidigt betyder det at nat-VFR fortsat er muligt på fornuftige vilkår: Bemærk især at der er blevet indført en mulighed for special-VFR om natten med skydækkehøjde i 1100 fod og sigtbarhed 5 km. Det generellle sigtbarhedskrav er ifølge Part SERA 5km og ceiling ikke under 1500 fod for nat-VFR.

Vi arbejder fortsat med Trafikstyrelsen på finde en løsning vedr. de nye regler for minimumsflyvehøjde ved VFR-nat, der pt. kræver at man skal holde sig 1000 fod over højeste hindring indenfor 8 km. Pga. master vil det mange steder presse folk op i et overliggende TMA område, hvor der gælder ”de store” afstandskrav til skyer. Konkret forestiller vi os at få en undtagelse for master med lys, hvilket TS har erklæret sig positiv overfor.

Klik her for at finde de nye fælleseuropæiske lufttrafikregler (Part-SERA)

Klik her for at finde de danske tilføjelser til Part-SERA (BL 7-100)

 

Lettere adgang til generhvervelse af udløbne rettigheder

Trafikstyrelsen har hidtil anlagt en meget restriktiv fortolkning af EASA reglerne for hvordan en udløben rettighed kan generhveves. F.eks. har man ikke tilladt skolerne at foretage en individuel vurdering af elevens evner, men har stillet samme krav til alle.

AOPA har påpeget at vi dermed ikke overholder FCL bestemmelserne og Trafikstyrelsen har nu erkendt at man har været for restriktiv og meddelt at Styrelsen arbejder på nye retningslinier, hvor skolerne får videre rammer for at lave et individuelt tilpasset forløb, men skal godtgøre hvorfor de mener at en elev kan klare sig med reduceret træning.

 

Mulighed for omkostningsdeling for op til 6 personer

EU vedtog sidste år en generel mulighed for at pilot og passagerer kan dele de direkte omkostninger ved en flyvning med op til 6 personer. Vi har bedt Trafikstyrelsen melde klart ud at dette allerede nu er gældende ret i Danmark, da det umiddelbart strider mod bestemmelser i Lov om Luftfart. EU retten har dog forrang for den danske lovgivning.

Trafikstyrelsen overvejer fortsat om de vil udsende en AIC, der præciserer, hvad der er gældende ret.

De nye regler for omkostningsdeling fremgår af sektion (4) i EU forordning 379/2014. De tilhørende udviddede beføjelser til PPL og LAPL fremgår af section (1) i  EU Forordning 245/2014.

 

Lempede regler for obligatorisk brug af simulator

Vi har haft et fint samarbejde med Trafikstyrelsen vedr. EASAs skærpede krav til obligatorisk brug af simulator for high-performance fly. Simulator-virksomhederne misbrugte i flere tilfælde at en pilot var tvunget til at bruge deres simulator ved udelukkende at tilbyde ugelange kurser for selv simple proficiency checks, der normalt har kunnet klares på en eftermiddag.

Sammen med rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjesteneste og prisen på kurset kunne det betyde en 10-20 dobling af prisen for at vedligeholde en rating.

Trafikstyrelsen har på baggrund af AOPAs input bragt problemet op overfor EASA, der nu har udsendt et udkast til nye regler, der præciserer hvornår en simulator kan kræves anvendt. Simulatoren skal være fuldt repræsentativ for flyet, ligesom det også skal være muligt at medbringe sin egen instruktør eller examiner og brugen skal kunne tilpasses pilotens ønskede trænings- og prøvebehov. Trafikstyrelsen har siden AOPA henvendelse fulgt samme interne retningslinier så simulatorkravet i mange tilfælde har kunnet frafaldes.

Udkastet til det nye guidance materiale for hvornår en simulator anses for tilgængelig kan findes i GM2 FCL.010 her

 

Indsigelse mod vindmøllepark ved Stauning Lufthavn

AOPA har indgivet indsigelse mod en vindmøllepark ved Stauning Lufthavn. Planen vil gennembryde hindringsfladen med 150 meter og truer på sigt lufthavnens eksistens, da den vil medføre operative begrænsninger for lufthavnen, f.eks. max ti ombordværende.

Indsigelsen til Naturstyrelsen kan findes her

Indsigelsen til Ringkøbing-Skjern kommune kan findes her

 

Fortsat mulighed for fritagelse for brændstofafgift

Som det har fremgået af AOPAs hjemmeside har SKAT i vinter udsendt et nyt styresignal, der indskrænker muligheden for at få brændstofafgift refunderet.

Ændringen kommer på baggrund af et par domme afsagt af EU Domstolen som ny-fortolker “private pleasure flying”, der hidtil har været pålagt fuld afgift, mens anden flyvning har været afgiftsfritaget. EU Domstolen har anlagt en fortolkning, der betyder at kun flyvning, hvor der faktureres for en ydelse i umiddelbar tilknytning til flyvningen kan afgiftsfritages. I særdeleshed har EU Domstolen set på traditionel firmaflyvning, hvor et firma ejer et fly der bruges til transport af medarbejdere og gods i firmaets interesse. EU Domstolen har i denne situation afvist afgiftsfritagelse, fordi der ikke faktureres for en flyveydelse. Efter en henvendelse fra EU Kommissionen har SKAT med sit nye styresignal rettet ind efter denne nye praksis.

Efter den nye praksis fra EU Domstolen har den Tyske Forbundsdomstol afsagt en vigtig kendelse, hvor et firma er blevet tilkendt afgiftsfri brændstof, fordi flyet var opereret i et datterselskab og der derfor blev faktureret for de enkelte flyvninger til moderselskabet. Domstolen udtaler bl.a.:

“An Air Operator Certificate issued in accordance with aviation law is not a requirement for an exemption from energy taxes [..]”

og

”The fact that aviation services are provided for a fee by one group company to other companies that are also part of the same group does not preclude an exemption from energy tax”

AOPA har fået oversat den fulde ordlyd af den tyske dom til engelsk og den kan hentes her.

Der er fortsat tale om non-kommerciel flyvning i luftfartslovens forstand og nøglen til fortsat afgiftfritagelse er derfor at indrette operationen, så der faktureres for en flyveydelse, men uden at flyvningen bliver kommerciel i henhold til EASAs grundforordning. Dvs. den må ikke udbydes til offentligheden og den der flyves for skal have ”kontrol over operatøren”, som det f.eks. er tilfældet hvis et moderselskab ejer et datterselskab.

AOPAs anbefaling er at man som operatør om muligt indretter sig i overensstemmelse med ovenstående og at bede SKAT om fortsat afgiftsfritagelse. Det er vigtigt at der faktureres for flyvningen som sådan og ikke for flyleje, da EU Domstolen udtrykkeligt har udtalt at flyleje i sig selv ikke giver adgang til afgiftsfritagelse.

SKATs beskrivelse af den nye praksis vedr fuelafgift findes her

Den tyske dom der fortsat giver adgang til godtgørelse af fuelafgift findes her

 

Bedre adgang til egen-handling

Vi arbejder på at få Trafikstyrelsen til at håndhæve Ground-Handling direktivets bestemmelser, der skal give adgang til fri egen-handling på alle pladser med kommerciel trafik.

F.eks. ser vi i dag at f.eks. Roskilde Lufthavn opkræver handling gebyr for fly over 3 tons på trods af at de håndteres fuldstændig på samme måde som lettere fly. Det er efter AOPAs opfattelse ikke i overensstemmelse med ground-handling direktivets krav om fri egen-handling.

 

Mulighed for et fælles lufthavns adgangskort

AOPA arbejder på at få banet vejen for et fælles lufthavns adgangskort som det bl.a. kendes fra Norge, hvor ét kort giver adgang til alle Avinors pladser samt til øvrige pladser der er tilknyttet ordningen. I Danmark skal der i dag udstedes et separat kort og mod gebyr foretages en ny sikkerhedsgodkendelse af politiet for hver eneste lufthavn som en pilot ønsker adgang til.

Et fælles lufthavnskort vil også give et bedre udgangspunkt for egen-handling.

 

Forlænget frist for Registered Facilities til 2018 i Danmark

EASA åbnede i efteråret op for at den nuværende ordning med Registered Facilities kunne fortsætte frem til 2018 så EASA får tid til at lave et simplere regelsæt for træning til PPL og LAPL end det nuværende, der kræver en ATO godkendelse. Udsættelsen skulle dog accepteres i hvert enkelt land. Vi har været i dialog med Trafikstyrelsen, der har meddelt at man i Danmark vil tillade eksisterende Registered Facilities at fortsætte til 2018.

 

Fjernelse af danske særregler der begrænser intra-Schengen flyvninger

Vi har bedt Trafikstyrelsen revidere de dele af VFG og AIP, der stiller krav om anvendelse af særlige internationale flyvepladser for intra-Schengen flyvninger. Stort set alle andre lande har for længst fjernet disse krav. Trafikstyrelsen er enig den foreslåede ændring og har sendt sagen i høring hos SKAT inden ændringen kan gennemføres.

 

Lettere adgang til radiobevis

Som en del af de nye EASA regler for instrumentbevis blev FCL reglerne tilpasset så radiouddannelsen til IFR flyvning nu er en integreret del af teoripensum til instrumentbeviset. Samtidigt beskriver FCL reglerne at de praktiske radiofærdigheder kan demonstreres ved skill-testen.

AOPA har bedt Trafikstyrelsen revidere de danske regler for radiobeviser, så der ikke stilles krav om et særskilt radiokursus og tilhørende prøve og så vi dermed får samme vilkår som i resten af Europa.

Trafikstyrelsen har påbegyndt arbejdet og meldt ud at man med omgående virkning ikke længere stiller krav om en særskilt radiouddannelse, men accepterer et instrument teorikursus efter FCL bestemmelserne. Samtidigt er de særlige danske krav til reception tests bortfaldet. Der arbejdes stadig på en løsning så examiners opkvalificeres så de vil kunne varetage radioprøven i forbindelse med en skill-test.

AIC vedr. ændring af radioreglerne findes her

 

For indehavere at et instrumentbevis udstedt af et ICAO land udenfor EASA området

Samtidigt med den nye kompetencebaserede uddannelse for instrumentbeviset blev der indført en mulighed for at piloter med mindst 50 timers instrumenterfaring og et ICAO instrumentbevis udstedt udenfor Europa kan opnå et EASA instrumentbevis direkte ved at bestå en praktisk flyveprøve uden krav om yderligere træning eller teoriuddannelse. Kravet er at eleven ved den praktiske flyveprøve demonstrerer at han har den nødvendige teoretisk viden og praktiske færdigheder.

I de fleste lande, herunder f.eks. England, Tyskland og Schwiez har myndighederne implementeret de nye krav som tiltænkt fra EASAs side, og ansøgeren kan derfor gå direkte til en praktisk flyveprøve idet hele udgangspunktet er, at der er tale om en pilot med en fuldgyldig ICAO baseret instrumentuddannelse og praktisk instrumenterfaring. I Danmark har Trafikstyrelsen anlagt en betydeligt mere restriktiv linie og stiller krav om forudgående træning og beståelse af skriftlige teoriprøver. AOPA har bragt denne forskelsbehandling op med krav om at danske piloter skal have samme adgang til et instrumentbevis som gælder i andre lande.

Samtidigt har vi bedt EASA præcisere intentionen bag den nye lovgivning, hvilket EASA har meldt positivt tilbage omkring. Vi er derfor forhåbningsfulde overfor at Trafikstyrelsen snarest får tilrettet måden reglerne administreres på i Danmark.

Reglerne for det nye kompetencebaserede instrumentbevis findes i EU forordning  245/2014

De engelske myndigheders håndtering af certifikatindehavere med et ICAO IR udstedt udenfor EASA findes beskrevet her

 

Mulighed for at instruktører kan forlænge rettigheder i certifikatet

Nye EASA regler giver fra i år mulighed for at instruktører kan forlænge en rettighed direkte i certifikatet, så det ikke behøver at skulle indsendes til TS eller forbi en examiner. F.eks. ved flyvning af ”den 12.time” med en instruktør.

Instruktøren skal dog have en autorisation hertil og den har TS indtil videre afvist at ville give. Vi har taget sagen op med Trafikstyrelsen, der nu arbejder på at finde en model, hvor instruktøren kan få en autorisation enten i forbindelse med et instruktør seminar eller via et simpelt kursus eller tilsvarende.

De nye EASA regler vedr. udviddede instruktør rettigheder fremgår af FCL.945 i forordning 445/2015

 

Udenlandsk registrerede fly med base i Danmark

TS har siden 2012 accepteret at fly fra EASA lande kunne have base i Danmark. Noget tilsvarende gælder ikke for fly indregistreret udenfor Europa selvom EASA reglerne klart angiver hvorledes disse fly skal håndteres.

Vi har bedt TS revurdere den nuværende danske praksis, der er betydeligt mere restriktiv end i stort set alle andre andre europæiske lande.

 

De danske firmaflyvningsregler afskaffes i 2016

Trafikstyrelsen har gentagne gange bekræftet at de danske særregler for firmaflyvning vil blive afskaffet d. 25. august 2016 når de nye fælleseuropæiske OPS regler træder i kraft. AOPA sørger for at TS ikke glemmer sagen.

 

Vigtig info for piloter med en FAA validering af et gammelt nationalt dansk certifikat

FAA certifikater udstedt på baggrund af et gammelt nationalt dansk certifikat er ikke længere gyldige, da vi jo nu har fået nye EASA certifikater med et nyt certifikatnummer. Da det er et generelt problem i hele Europa har FAA etableret en enestående mulighed for at få udstedt et nyt FAA certifikat uden de sædvanlige ret omfattende formalia. Det kræver at Trafikstyrelsen udfylder og fremsender en særlig formular til FAA.

Trafikstyrelsen har overfor AOPA bekræftet at man gerne udsteder og fremsender en sådan formular til FAA. Henvendelse herom skal ske til Rasmus Damm på adressen rada@trafikstyrelsen.dk.

Mere info findes på adressen: http://www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/easa/

Der er tale om en ekstraordinær og midlertidig ordning, så det anbefales at alle med dette behov hurtigst muligt får ansøgt.

 

Uddrag af AOPAs internationale sager 2014/15

Et rigtig godt overblik over de nye EASA regler og forventet implementeringsplan findes her.

 

Nye simplere vedligeholdelses-regler (Part-M Light)

AOPA deltager i EASAs arbejdsgruppe for nye simplere vedligeholdelsesregler og det udkast, der er på vej i høring ser meget lovende ud.

Det er et komplet regelsæt for vedligehold af mindre fly, der anvendes ikke-kommercielt. Hele regelsætter er formuleret på 30-40 sider og giver bl.a. mulighed for at flyets ejer selv indenfor givne rammer kan tage ansvaret for vedligeholdelsesprogrammet uden at skulle have det godkendt af myndigheden eller håndteret via en CAMO-organisation.

Forslaget lægger også op til at tillade visse former for simpel pilot-owner-maintenance.

Vægtgrænsen ligger endnu ikke fast, men kommer formentlig til at ligge et sted mellem 2 og 5,7 ton.

 

Færre omfattes af de nye regler for ”Complex” aircraft

AOPA har længe påpeget at de nye EASA NCC-regler (Non-Commercial Complex) der træder i kraft 16. august næste år er voldsomt belastende for særligt mindre operatører, der pålægges omfattende dokumentationskrav i form af management system, hviletidssystem mv.

På seneste møde i EASA kommittéen blev det besluttet at hæve grænsen for hvilke fly, der omfattes af de nye regler, så to-motorede turbopropfly under 5700 kg undtages fra de nye NCC regler.

NCC reglerne kommer dermed til at gælde for alle turbojet fly, alle fly over 5700 kg og alle to-pilot fly. AOPA arbejder fortsat på at motor-teknologien helt fjernes fra definitionen, da den intet siger om kompleksiteten af et fly, nærmest tværtimod, da flere nye turbojet fly er designet specifikt til det private marked med simpelhed for øje, f.eks. den nye Cirrus SF50 jet, der indtil videre fortsat vil være omfattet af NCC reglerne.

 

Dangerous Goods regler tilpasses GAs behov

Som det vil være AOPAs medlemmer bekendt har AOPA længe påpeget at de nuværende regler for Dangerous Goods er helt og aldeles uanvendelige for GA piloter. Reglerne henviser til ICAOs tekniske instruktioner, der er over 1000 sider skrevet med tanke på luftfartsselskaber og f.eks. har særlige undtagelser, der tillader parfumer, deodoranter og andre duty-free goods at blive medbragt.

Til gengæld er der aldrig taget højde for at det kunne være nødvendigt for en GA-pilot at medbringe en dunk olie eller lidt de-icing væske. Det vil efter de nuværende regler kræve aflæggelse af DG kurser, særlig skiltning, shipping dokumenter og brug af eksterne ”Dangerous Goods” advisors. Kort sagt – helt ude af proportioner for GA.

Via arbejdet i EASAs nye regelforenklingsgruppe for GA har AOPA nu fået formuleret et nyt regelsæt for GA, der pt. er i høring. Reglerne er så simple at de kan gengives i én hovedsætning sætning, der lyder som følger:

”Reasonable quantities of articles and substances that would otherwise be classified as dangerous goods and that are used to facilitate flight safety, where carriage aboard the aircraft is advisable to ensure their timely availability for operational purposes, shall be considered authorised [...]”

Når de nye regler forhåbentligt meget snart er endeligt vedtaget kan du altså nu med god samvittighed medbringe en dunk motorolie uden at bryde lovgivningen.

Høringsmaterialet til de nye DG regler kan findes som punkt 29 i dette dokument

 

GPS approaches bliver en standard rettighed for instrumentbeviset

Hvor der i dag kræves særlige GPS kurser og godkendelser af en OPS manual for at flyve GPS approaches med vertical guidance bliver muligheden for at udføre disse approaches fremover en integreret del af instrumentbeviset. Nye instrumentpiloter vil få rettigheden automatisk. Nuværende piloter vil ifølge det forslag, der pt. er i høring kunne få de nye rettigheder i forbindelse med det årlige proficiency check.

Forslaget til de nye regler for GPS/PBN findes her

 

Sprogforvirring – hvor engelsk ikke er tilstrækkeligt

Efter indførelsen af ICAOs sprogniveau påtegninger er der opstået en del forvirring om mulighederne for at flyve til mindre pladser i ukontrolleret luftrum i andre lande. En del midre tyske pladser accepterer kun tysk på den lokale info-frekvens og det betyder at en dansk pilot ikke kan flyve til pladsen, medmindre han har en ICAO sprognivaupåtegning for tysk. De tyske myndigheder håndhæver denne regel meget rigidt og har kørt flere bødesager, hvorimod de Schweiziske myndigheder har udsendt en AIC, hvori det præciseres at engelsk altid er tilstrækkeligt ved kommunikation på info-frekvenser i ukontrolleret luftrum.

IAOPA har bragt sagen op overfor EASA, der er af den indstilling at engelsk skal være gangbart i hele Europa og arbejder på at komme med et løsningsforslag, der præciserer dette.

 

Lister over Standard Changes and Repairs (CS-STAN) gør mange nye installationer billigere

IAOPA har deltaget i arbejdet med at forberede en liste over forhåndsgodkendte Standard Changes and Repairs (CS-STAN). Listen er sendt i høring oktober 2014 og forventes implementeret i løbet af 2015. De nye regler vil gøre det muligt at foretage en række installationer af nyt udstyr uden at dette skal design-godkendes af EASA eller andre så længe kravene i CS-STAN overholdes. Hvis udstyret er på listen over standard godkendelser kan installationen foretages og frigives af en uafhængig mekaniker på fly op til 5700kg. Det kan f.eks. være radioer, instrumenter, antenner mv.

EASAs høring for CS-STAN kan findes her

 

Generel godkendelse af FAA STC-er

EASA arbejder på en generel godkendelse af amerikanske STC-er for installetioner på mindre fly som en del af en bilateral aftale med USA. IAOPA har presset på for dette, men sagen er desværre mere politisk end teknisk og det præcise udfald kendes endnu ikke, men en aftale forventes på plads i løbet af 2015. Det vil selvsagt gøre langt flere STC-er tilgængelige for europæiske flyejere og også fjerne behovet for at skulle fjerne velfungerende sikkerhedsforbedrende udstyr fra amerikansk indregistrerede fly, der skal på europæisk register, sådan som det desværre sker i dag.

Fortsat mulighed for fritagelse for brændstofafgift

SKAT har i december 2014 udsendt et styresignal, der kraftigt reducerer mulighederne for at opnå fritagelse for brændstofafgift. Notatet kan findes her:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2168388&vId=0

Baggrunden er et par EU domme, der har fastslået at der kun kan opnås afgiftsfritagelse når der er tale om flyvning mod betaling. EU dommene har samtidigt fastslået at traditionel firmaflyvning, hvor et firma opererer sit eget fly, ikke er flyvning mod betaling og at traditionel firmaflyvning derfor ikke kan afgiftsfritages.

Uanset at AOPA anser dommene som forkerte og arbejder på at få lovgivningen lavet om, så et dommene pt. et faktum vi er nød til at indrette os efter her og nu. Heldigvis lader der stadig til at være muligheder for at bevare afgiftsfritagelse.

Som det fremgår af februar nyhedsbrevet fra IAOPA så har de tyske skattemyndigheder netop erkendt, at der eksisterer en mellemting mellem hvad der er en AOC-krævende 'commercial operation' i luftfartssammenhæng og hvad der i skattemæssig forstand er flyvning mod betaling. En sådan type operation vil altså fortsat kunne opnå fritagelse for brændstofafgift uden at skulle have en AOC. Den officielle tyske udmelding kan findes her.

Det afgørende afsnit er følgende, der i fri oversættelse til engelsk lyder:

Under the provisions of the German Energy Tax law (§§ 27 and 52 of the EnergieStG i. V. m. § 60 Para. 4 no. 2 EnergieStV), tax-exemption was so far applied only in the field of transportation of passengers and cargo by AOC-holders. Whereas flights for corporate purposes will continue to be not exempted from energy-taxation, the Bundesfinanzhof (BFH) decided with reference to the European Court of Justice case-law that, in certain cases, aviation fuels (kerosene and aviation gasoline) used by non-AOC-holders can be tax-exempted for intercompany and so called taxi-flights. With the provision that it is shown that these companies that are not AOC-holders, operate commercially in the field of aviation, ie inter alia with the objective to generate profit, (see BFH judgments VII R 29/12, R VII 9/13, VII B 116/12 and VII B 117/12), the tax exemption may be requested.

EUs definitionen af 'commercial operation' for luftfart lyder (EU 216/2008):

'commercial operation' shall mean any operation of an aircraft, in return for remuneration or other valuable consideration, which is available to the public or, when not made available to the public, which is performed under a contract between an operator and a customer, where the latter has no control over the operator;

Dvs. et firma, eller en gruppe af virksomheder kunne tænkes at gå sammen om at drive et fly i et separat selskab. Flyvningerne udbydes ikke til offentligheden og ejer-virksomhederne skal kunne siges at have kontrol over fly-operatør-virksomheden. Fly-virksomheden kan under dette set-up fakturere de enkelte ejer virksomheder for flyvningerne uden at der er tale om en 'commercial operation' der kræver AOC. Til gengæld lever det op til skatte-lovgivningens krav om at der betales for flyvningen og dermed opnås afgiftsfritagelse.

AOPA Danmarks har besluttet at søge SKAT om en forhåndsgodkendelse af muligheden for afgiftsfritagelse i Danmark. Sagen kompliceres af at vi samtidigt skal have Trafikstyrelsen til at godkende samme konstruktion som værende en ikke-kommerciel operation. Der er altså to myndigheder involveret og indtil nu er der ikke megen guidance på hvad det vil sige at have 'control over the operator'.

AOPA vil dog allerede nu opfordre til at berørte virksomheder tager initiativ til at få flyttet eventuelle firmafly over i separate drifts-selskaber der kontrolleres af ejerne og som kan fakturere for de enkelte flyvninger.

Nærmere info følger så snart AOPA har nyt fra SKAT og Trafikstyrelsen

 

 

 

 

Invitation til AOPA Årsmøde på EKOD lørdag d. 14 juni

Danmark som droneland – hvad betyder det for GA?

 

Odense Lufthavn blev i 2012 hjemsted for Danmarks nationale testcenter for droner.

 

Trafikstyrelsen har udpeget droner – eller UAS-er som de officielt hedder – til et af sine højprioritets områder og det forlyder at ansøgningerne om at operere med droner “vælter ind”.

 

Vi deler samme luftrum, så hvad betyder udviklingen for GA?

Risikerer du at møde en drone i ukontrolleret luftrum på din næste flyvning og hvordan praktiserer en drone “see and avoid”? Hvad foregår der på EKOD når notams lukker pladsen og luftrummet for GA? Skal vi i fremtiden forvente flere dronerelaterede notams? Giver droner nye muligheder for GA? F.eks. billigere komponenter og instrumenter?

 

UAS Danmark og Trafikstyrelsen giver svar på disse og mange andre spørgsmål og Viakopter demonstrerer hvordan en drone operation foregår i praksis.

 

Efter frokost og den formelle del af AOPA årsmøde bevæger vi os videre rundt i GA miljøet på Odense. Bjarne Jorsal fra European Aircraft Sales fremviser fly og vil fortælle om ny flyteknik, avionics og udstyrskrav i GA-fly. Jørgen Andersen fra Uni-fly fremviser deres GA servicecenter og fortæller om firmaets offshore helikopter operationer.

 

 

 

 

Programmet ser således ud:

10:00-10:30

Ankomst i fly eller bil. Halv pris på landingsafgift for deltagere i AOPAs årsmøde.

10:30-11:15

Droneoperationer i Danmark ved Christian Berg, CEO, UAS Danmark

11:15-11:45

Regulering af droner nu og i fremtiden ved Keld Zülow, chefkonsulent, Trafikstyrelsen

11:45-12:15

Viakopter demonstrerer droneflyvning

12:15-13:00

AOPA Danmark byder på frokost

13:00-13.30

Årsmøde ifølge AOPAs love

13:30-14:00

Ny flyteknik, avionics og udstyrskrav v. Bjarne Jorsal, European Aircraft Sales

14:00-14:15

Offshore helikopter operationer v. Jørgen Erik Andersen, Uni-fly

14:15-15:00

Fremvisning af nye fly og Uni-flys GA service center v. Bjarne Jorsal og Jørgen Erik Andersen.

 

Tilmelding senest tirsdag d. 10. juni kl. 12 til info@aopa.dk eller på telefon til formanden 2048 9899

22/4/2014 - Formandens Beretning 2014

Det forløbne år har båret præg af at både Trafikstyrelsen og EASA nu for alvor er kommet i gang med at rydde op i de mange nye regler der er blevet vedtaget, men hvor mange har vist sig ikke at fungere for GA.

 

“Meld en sær regel”

 

I Danmark lancerede Trafikstyrelsen i efteråret kampagnen “meld en sær regel” med henblik på at komme danske særregler til livs, så vi i størst muligt omfang følger de internationale regler. Det var et initiativ som vi fra AOPAs side har arbejdet for i flere år gennem vores deltagelse i Luftfartsrådet og som vi bakker stærkt op omkring. Blandt de særregler som AOPA i den forbindelse har påpeget er blandt andet de danske firmaflyvningsregler, en meget restriktiv fortolkning af muligheden for omkostningdeling, danske særregler for udenlandsk registrerede fly og fortsat krav om brug af bestemte internationale flyvepladser ved flyvning til andre Schengen lande.

 

Trafikstyrelsen har meldt tilbage, at man forventer de særlige danske firmaflyvningsregler ophævet og harmoniseret med EU lovgivningen senest i 2016 når EU OPS reglerne er fuldt implementerede. Spørgsmålet om brug af særlige pladser ved Schengen flyvninger har man sendt i høring hos flere myndigheder og tilbagemeldingen er at man meget snart forventer at kunne ophæve de danske særregler på dette område.

 

Nye fælleseuropæiske regler for omkostningsdeling

 

På spørgsmålet om omkostningsdeling er der ingen tvivl om at TS kommer til at revidere de danske regler snarest. I april blev der på EU plan vedtaget forordning 379/2014, der med et tillæg til definitionen af 'commercial operation' nu udtrykkeligt undtager “privatpersoners flyvninger med omkostningsdeling på betingelse af, at de direkte omkostninger deles af alle de

ombordværende, inklusive piloten, og at antallet af personer, der deles om de direkte omkostninger, er

begrænset til seks”. Den nye EU forordning har effekt fra 1. juli 2014.

 

I samme regelsæt indføres også generelle undtagelser fra at følge de kommercielle regler for introduktionsflyvninger, faldskærmsflyvninger, slæb af svævefly mv.

 

EASAs nye program: “Simpler, lighter and better rules for GA”

 

Ovenstående tilpasninger af de tidligere vedtagne regler er første skridt på vejen i et nyt tiltag som EASA har døbt “Simpler, lighter and better rules for GA”. Det er er program som vejen blev banet for da IAOPA og EAS i 2012 havde foretræde for EASAs Management Board og demonstrerede at de vedtagne regler på mange områder var ude af proportioner og ikke fungerede for GA. Stort set samtlige lande erklærede sig enige heri og der blev udarbejdet et sæt nye retningslinier for hvordan GA bør reguleres. Det handler om proportionale regler, 'one size does not fit all', en risikobaseret tilgang til regulering og generelt at begrænse reguleringen til det mindste som er nødvendigt for at holde det ønskede sikkerhedsniveau.

 

Arbejdet med at rydde op i den lovgivning, der er gået for vidt eller har vist sig ikke at fungere foregår nu i EASAs “GA Sub SSCC” arbejdsgruppe, hvor IAOPA har to deltagere, herunder formanden for AOPA Danmark. Gruppen har et meget vidtrækkende arbejdsprogram, der bl.a. inkludere reglerne for luftdygtighed, godkendelse af udenlandske STC-er, kravene der stilles til flyveskoler, uddannelseskrav, validering af certifikater udstedt udenfor EU, farligt gods, simulatorkrav for high-performance fly samt definitionerne af “kommerciel operation” og et “komplekst fly”. Vi har store forventninger til at den nye indstilling til regulering af GA over de kommende år kommer til at lette forholdene for os alle.

 

Nye regler for instrumentuddannelse markerer et aførende nybrud

 

Allerede med de nye regler for instrumentuddannelse, der netop er trådt i kraft er der taget et kæmpe skridt i retning af mere fleksible regler. I stedet for stringente timekrav er der med den nye “kompetencebaserede instrumentuddannelse” lagt op til at se på en elevs eventuelle forudgående erfaring f.eks. fra instrumentflyvning uden for Europa. Har man et ICAO-baseret instrumentbevis og 50 timers IFR erfaring, f.eks. fra USA, kan der dispenseres fra både teori- og timekrav, hvis man ved en flyveprøve kan demonstrere, at man lever op til de krav der gælder for at flyve i Europa. Ligeledes kan man opnå reduktioner i timekravene, hvis man har forudgående IFR flyvetid eller benytter det nye enroute instrument rating som trinbrædt på vej mod det fulde instrumentbevis. Da teoripensummet samtidigt er skåret til så det fokuserer på de emner, der reelt er relevante for at flyve IFR i et mindre fly i Europa er instrumentbeviset pludselig kommet indenfor rækkevidde for europæiske PPL indehavere. Hvis man benytter sig af fjernundervisning og selv er god til at få læst op på pensum kan man klare sig med ned til 8 timers fremmøde på en flyveskole for at få teorien dækket. Som nævnt på årsmødet sidste år, hvor vi fejrede AOPA Danmarks 50-års jubilæum, så har dette været en mærkesag for AOPA Danmark helt siden foreningens begyndelse og ønsket er jævnligt nævnt i referaterne helt tilbage fra 1960-erne. Nu er det så en realitet og vores forhåbning er, at det kan være med til at give flere GA piloter nye muligheder for at bruge deres fly som et personligt transportmiddel til både privat- og forretningsmæssig brug.

 

 

GPS approaches til mindre flyvepladser

 

I forbindelse med et forhåbentligt øget antal instrumentpiloter har AOPA Danmark lanceret et tiltag for udbredelse af GPS approaches til mindre pladser. I de senere år har vi set flere pladser miste deres IFR status på trods af at GPS teknologien gør det mere overkommeligt end nogensinde at drive en IFR procedure, fordi der ikke kræves udstyr på jorden, der skal vedligeholdes og kontrolflyves. Problemet er at det nuværende regelsæt stiller en række krav, som det er økonomisk helt urealistisk for mindre pladser at opfylde. Især kravet om AFIS-tjeneste driver omkostningerne i vejret. I flere andre europæiske lande, herunder Frankrig, Østrig og Island er der etableret procedurer, der kan flyves uden krav om en aktiv lokal ATS enhed. AOPA Danmark nedsatte sidste efterår en arbejdsgruppe, der har kigget på mulighederne i andre lande og har sidste efterår indsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen, hvor der foreslås to modeller: Én for tidligere IFR pladser, der fysisk opfylder alle krav for igen at få IFR status og en simplere model for VFR pladser der bevarer deres VFR status, men hvor det foreslås at give mulighed for etablering af en IFR procedure ned til VMC minima, dvs. 500 fod. Det vil give pladserne en hel anden anvendelighed, de vil komme med i Jeppesen og derved i langt højere grad blive synlige og fremstå som mere anvendelige destinationer for firma- og forretningsmæssig flyvning. Efter en træg start har Trafikstyrelsen meldt positivt tilbage og er nu ved at lave et roadmap for hvordan vi kommer i mål med et nyt regelsæt der muliggør dette.

 

Selvom GA igennem flere år har været under hårdt pres og vi har set antallet af flyvetimer gå ned år for år, bl.a. drevet af krise, moms, fuelafgifter og mange nye regler, så håber jeg at ovenstående illustrerer, at der i både AOPA Danmark og vores internationale gren IAOPA arbejdes hårdt for at bedre forholdene og at mange ting faktisk bevæger sig i den rigtige retning.

 

Jeg håber på den baggrund at se rigtig mange medlemmer til vores årsmøde i Odense lørdag d. 14. juni.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jacob T. Pedersen

Formand, AOPA Danmark

29/10/2013 Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches

AOPA har i dag fremsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen med henblik på at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt.

Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS  enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner.

Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR  med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvningen foregår VMC, kendes fra både Island, Østrig og Schweiz.

Oplægget er blevet til i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AOPA og DMU, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design. Oplægget gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted.

Konceptoplægget kan hentes her.

Bilag til oplægget kan hentes her (N.B. MEGET stor fil 229mb)

 

 

17/6/2013 Billeder og materiale fra AOPAs årsmøde 2013

Her finder du link til materiale fra AOPAs årsmøde 2013:

Link til præsentationen og det historiske referat

Billeder fra årsmødet

23/5/2013 Indbydelse til AOPAs årsmøde 2013

Så nærmer tiden sig for AOPAs årsmøde 2013, der i år vil finde sted på Viborg Flyveplads søndag d. 16. juni, kl. 10:30. Sædvanen tro byder AOPA på frokost og oplevelser.


I forbindelse med årsmødet har AOPA fået en enestående mulighed for at invitere dig indenfor i Combined Air Operations Center beliggende i Finderup øvelsesterræn tæt på Viborg. CAOC bunkeren er et af Danmarks bedst sikrede militære anlæg bygget under den kolde krig til at modstå en atomkrig. Herfra overvåges luftrummet i Danmark, Norge og Storbritanien. Anlægget lukkes ned per udgangen af juni i år og AOPAs årsmøde er derfor en unik mulighed for at besøge dette anlæg mens det endnu aktivt.


Blandt alle deltagere på årsmødet trækkes i år lod om en træningstur i Ikaros’ nye avancerede Redbird fullmotion flysimulator.  Nedenfor kan du læse nærmere om flere af de emner AOPA har arbejdet med i år:


•    de nye EASA regler der snart vil gøre det langt nemmere for PPL indehavere at opnå et instrumentbevis
•    AOPAs arbejde for at få GPS approaches udbredt til mindre pladser uden bemanding
•    de mange af Trafikstyrelsens gebyrer der falder væk per 1/7
•    AOPA nystiftede flyveklub, der gør det ekstra nemt og billigt for AOPA medlemmer at tegne krydsmedlemskab hos DMU og derved bl.a. få adgang til billigere flyforsikring hos Sirius flyforsikring

Bemærk at tilmelding er obligatorisk af hensyn til frokost og adgang til CAOC bunkeren. Tilmelding skal indeholde navn på deltagerne og sendes til info@aopa.dk eller alternativt på telefon 7878 2190. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 13. juni kl. 10:00.


Skulle der være enkelte deltagere, der ikke ønsker at lande på græsbanen i Viborg så sig til – så får vi arrangeret transport fra Skive Flyveplads.
 

Program for årsmødet
10:00-10:30 Ankomst med fly eller bil til Viborg flyveplads
10:45-11:30

Årsmøde ifølge AOPAs love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Fremlæggelse af foregående års regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af indeværende års budget
  5. Valg af formand såfremt denne er på valg
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
11:30-12:30 AOPA byder på frokost
12:30 Afgang med biler til Combined Air Operations Center i Finderup (ca. 7 km fra Flyvepladsen)
13:00-14:30 Briefing og rundvisning i CAOC bunkeren
14:30 Retur med biler til Viborg flyveplads

 

AOPAs årsmøde giver en unik mulighed for at komme indenfor i en normalt meget lukket verden, hvor flytrafik over Nordeuropa overvåges fra et af de bedst sikrede militære anlæg i Danmark

 

23/5/2013 AOPA Danmarks Flyveklub stiftet

AOPA har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at stifte AOPA Danmarks Flyveklub. Det betyder at du som AOPA medlem nu får endnu nemmere adgang til at tegne krydsmedlemskab i DMU og dermed få adgang til de fordele det indebærer herunder bl.a. en rigtig hos forsikringsaftale. Medlemskab af klubben koster kr. 675 per år hvilket svarer præcis til det der viderebetales til DMU og KDA. Den medfølgende rabat for krydsmedlemskab på kr. 155 betyder at den faktiske pris for et AOPA medlem pris bliver kr. 520. Det er meget hurtigt sparet hjem på en billigere fly-forsikring.

Vi håber at rigtig mange af AOPAs medlemmer vil benytte denne nye mulighed for at styrke arbejdet for GA ved at tegne et krydsmedlemskab af både AOPA og DMU.

Ønsker du at melde dig ind i AOPA Danmarks Flyveklub og dermed få et krydsmedlemskab i både AOPA, DMU og KDA skal du blot sende en mail til info@aopa.dk

Efter en positiv indledende dialog med Trafikstyrelsen har AOPA nu i samarbejde med en række interesserede flyvepladser nedsat en arbejdsgruppe, der vil komme med et forslag til hvordan instrument anflyvninger vil kunne gennemføres sikkert til ukontrollerede pladser uden bemanding og uden for den normale åbningstid på f.eks. en AFIS plads. Aftalen med Trafikstyrelsen er først at koncentrere indsatsen på at få et par pladser godkendt under en forsøgsordning og efterfølgende at få etableret et generelt regelsæt. Blandt de flyvepladser der har udvist interesse for at komme med i forsøgsordninger er Herning, Thisted, Ringsted og Maribo.

Indsatsen sker på baggrund af en paradoksal udvikling: Aldrig har vi med GPS og automatiske vejrobservationssystemer haft så teknologisk gode betingelser for at lave instrumentanflyvninger til mindre danske flyvepladser og aldrig har antallet af flyvepladser med IFR status været lavere. Ikke én dansk flyveplads har oprettet en GPS approach uden i forvejen at have andre IFR procedurer og i stedet har flere pladser i de senere år mistet deres IFR status, f.eks. Maribo, Thisted og Skive. Årsagen er en kombination af stram økonomi og regelsæt af ældre dato, der ikke giver tilstrækkelig mulighed for at udnytte de muligheder som ny teknologi har givet os.


USA og Frankrig har allerede muligheden
 

Eksempel på Jeppesen plate til Dieppe. Bemærk særlige minima for anflyvning uden ATS og brug af QNH fra nærliggende Rouen med ATIS. Klik på kortet for at se det i  stor udgave.

Muligheden for at foretage instrument anflyvninger til ubemandede pladser er i USA vidt udbredt. I Europa kendes den også i f.eks. Frankrig, der har et veludviklet regelsæt for hvordan den salgs flyvninger skal gennemføres. Her kan piloten på en IFR flyvningen til en ubemandet plads descende ned til circling højde og skal undervejs kalde ud med positionsrapporter og sine intentioner. VFR trafik skal manøvrere så den ikke kommer i vejen for IFR trafikken og hvis IFR flyet kommer under skybasen over den almindelige pladsrundehøjde så følges de almindelige visuelle flyveprocedurer. QNH kan indhentes fra en automatisk vejrstation eller fra en nærliggende flyveplads mod et tillæg på minima (defineret af ICAO). Sigtbarheden vurderes af piloten og når der ikke er en rapporteret sigt/RVR for pladsen kan man helt se bort fra approach ban reglen, der forhindrer fortsættelse forbi final approach fix når rapporteret sigt/RVR er under minima. På grund af de eventuelt begrænsede vejr-oplysninger fra en ubemandet plads stiller de franske regler også krav om en ekstra alternativ-flyveplads i planlægningsfasen.


Næste skridt er en risikovurdering

Trafikstyrelsen har i første omgang bedt de interesserede forsøgs-pladser om at udarbejde en risikovurdering for den påtænkte procedure. En større kreds af pladser har på den baggrund valgt at gå sammen om at lave en generisk risikovurdering, der så kan tilpasses lokale forhold. Udgangspunktet for arbejdet vil i første omgang være de franske regler.


En IFR procedure giver et større trafikgrundlag

Selv om minima for disse approaches ikke vil være så lave som vi er vant til fra kontrollerede flyvepladser, vil blot det, at en flyveplads tilbyder en mulighed for at komme ned under skyerne til eventuelle VFR forhold være en enorm forbedring og vil styrke flyvepladsens trafikgrundlag. For operatører der flyver kommercielt eller firma- og forretningsmæssigt bliver en flyveplads uden instrument procedure ofte slet ikke taget i betragtning som destination. En IFR procedure - selv med relativt høje minima - kan derfor være med til at sikre pladsen et bedre trafikgrundlag og skabe ny aktivitet. Det kan være afgørende når en kommune skal vurdere om udgiften til en plads står mål med den værdi pladsen skaber for lokalområdet og kan derfor være afgørende for om en plads overlever på sigt.


Målsætningen

Målsætningen fra AOPAs side er at omkostningerne ved at starte og drive en GPS approach procedure på en mindre plads kan begrænses til engangsomkostningerne ved udarbejdelse og godkendelse af selve proceduren samt én enkelt kontrolflyvning forud for ibrugtagning. Herefter vil der kun være minimalt med løbende omkostninger ved at drive en GPS approach. I den forbindelse kommer den forestående store omlægning af Trafikstyrelsens gebyrer meget belejligt, idet den nye security afgift vil betyde at de årlige gebyrer for at have en approach står til at forsvinde. Målet synes således inden for rækkevidde.
 

3/5/2013 - Nye regler for instrumentbevis nærmer sig

EASA har offentliggjort sin 'opinion' om de længe ventede nye regler der skal gøre instrumentbeviset mere tilgængeligt for privatpiloter. Med forslaget har EASA imødekommet mange af de kommentarer som AOPA og andre organisationer har indgivet. Resultatet tegner meget lovende og den endelige realisering af de nye muligheder burde nu være inden for rækkevidde i løbet af 6-12 måneder.

Teoripensum er skåret ned til det halve så det fokuserer på det som rent faktisk er relevant for basal instrumentflyvning. De øvrige emner om high performance / high level operationer er flyttet til andre kurser så de i stedet kan tages i forbindelse med omskoling til et high perfomance fly. Teori timekravet er nedsat fra 200 timer til 80, hvoraf de 70 kan aflægges som distance learning. Ren classroom undervisning er således skåret ned til blot 10 timer og kan altså principielt klares på en weekend forudsat at der er studeret flittigt derhjemme. Det er forhold der gør det langt mere overkommeligt for en privatpilot at kombinere teorien med et arbejdsliv.

En anden del af forslaget introducerer et såkaldt Enroute Instrument Rating. Det er et stærkt begrænset instrumentbevis, der ikke giver ret til at udføre IFR approaches eller IFR starter, men er begrænset til IFR enroute flyvning. Det er altså IKKE et bevis der bringer dig hjem når værdierne derhjemme er dårlige, men det kan være en hjælp, hvis der skal krydses lidt dårligt vejr på vejen. Timekravet er tilsvarende skåret ned så enroute instrument beviset kan opnås på blot 15 flyvetimer. Det vil forhåbentligt inspirere en del PPL piloter til at modtage basal instrument undervisning og derigennem blive sikrere piloter. Vigtigst er dog nok at enroute beviset kan bruges som et skridt på vejen mod det fulde instrumentbevis.

Den sidste store nyskabelse er langt bedre muligheder for at få krediteret erfaring med instrumentflyvning fra lande udenfor EU. Piloter med erfaring fra f.eks. et amerikansk Instrument bevis vil i princippet blot skulle bestå en praktisk prøve for at på udstedt et EASA instrument bevis så de lovligt kan flyve i Europa.

EASAs opinion kan findes her (03/2013)

30/4/2013 Overgang til EASAs FCL regler

Trafikstyrelsen har offentliggjort en side der beskriver overgangen til EASAs FCL regler og samtidigt giver Trafikstyrelsens fortolkning af disse regler. Da den kan være lidt svær at finde på TS's hjemmeside har du et direkte link her.

Leder du efter selve EASAs FCL regler kan du finde dem her.

Godt nytår til alle og godt nyt for GA

 

Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår og de bedste ønsker for 2013.

Det gamle år har budt på vigtige fremskridt, der forhåbentligt vil være med til at skabe bedre forhold for GA allerede i 2013.

Det har været en fornøjelse at se hvorledes de målsætninger AOPA opstillede forud for sin deltagelse i Luftfartsudvalget ét efter ét er ved at blive realiseret:

Trafikstyrelsen har udsendt høringsmateriale, hvor finansieringen af Trafikstyrelsens aktiviteter foreslås omlagt så alle årsafgifter fjernes per 1/7/2013 og i stedet erstattes af en sikkerhedsafgift på 6 kr. per passager i den tunge luftffart. Hvis forslaget vedtages som foreslået vil årsafgiften på certifikat og flyejerskab bortfalde. Samtidigt slipper flyveskoler, værksteder, lufthavne, flyselskaber mv. for at betale årsafgifter og omlægningen vil derfor blive en tiltrængt saltvandsinsprøjtning til hele branchen og til dansk GA i særdeleshed. Ordningen indebærer samtidigt at udenlandske flyselskaber gennem den nye sikkerhedsafgift vil bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsyn. Se beskrivelsen af den nye ordning her og høringsudkastet til selve lovændringen her.

Simplere omregistrering og lettere adgang til udenlandsk registrerede fly i Danmark er allerede i årets løb blevet en realitet med Trafikstyrelsens udsendelse af AIC B20/2012 der lemper kravene i forbindelse med udstedelse af særlig tilladelse for udenlandsk registrerede fly. Dette er et vigtigt skridt på vejen men der er endnu et stykke vej i mål før end vi i Danmark har samme vilkår som i de øvrige europæiske lande, hvor der ikke er krav om særlige tilladelser og dertil hørende gebyrer. Nok så vigtigt er det at Trafikstyrelsen nu ved gentagne lejligheder har understreget at styrelsens intention er at de danske regler for udenlandske fly harmoniseres fuldstændigt og at dette vil blive taget med i forbindelse med en kommende revision af Luftfartsloven. Trafikstyrelsen har samtidigt tilkendegivet at man i denne harmoniseringsproces også agter at revidere de særlige danske firmaflyvningsregler, så danske piloter får samme rettigheder og muligheder for at medbringe en kollega på en flyvning som piloter i resten af EU.

Vi glæder os over disse vigtige tilkendegivelser fra Trafikstyrelsen, der er som taget ud af AOPA erklærede mærkesager og AOPA vil i det kommende år sørge for at holde Trafikstyrelsen op på dens ord så der kan komme reel handling bag.

Udover de erklærede langsigtede mærkesager har AOPA også fået positive tilbagemeldinger på flere nye forslag vi har bragt op igennem Motorflyvningens Fællessekretariat - det fælles sekretariat for AOPA og DMU. Blandt andet en revision af AFIS reglerne, der skal gøre det langt nemmere at få udbredt GPS anflyvninger til mindre provinslufthavne og på et forslag om fjernelse af flyveplanskrav ved VFR flyvning til udlandet. Disse forslag og mange andre aktiviteter kan du læse mere om i det første nyhedsbrev fra Motorflyvningens Fællessekretariat. Her kan du også kan læse om et spændene nyt medlemstilbud på en avanceret full-motion flysimulator og læse om DMU-turen for 2013, der i år også tilbydes alle AOPA medlemmer.

Også på den internationale scene er der nye og toner der giver håb for året der kommer. EASAs management board har langt om længe erkendt at EASAs regelmaskineri ikke fungerer efter hensigten og pålagt EASA at komme med en ny standard for udarbejdelse af regler der tilgodeser GA. Du kan læse mere om det i december udgaven af GA magazine og i IAOPAs januar nyhedsbrev.

På baggrund af ovenstående synes jeg derfor bestemt at der er grund til optimisme på GAs vegne for året der kommer.


Rigtig godt nytår
Jacob Pedersen
Formand

11. juli 2011 - AOPA går på facebook

AOPA har fået sin egen facebook side. Vi håber på at det vil give os en endnu stærkere platform for dialog med både medlemmer og ikke medlemmer.

I første omgang indbyder vi alle til at kommentere på de emner som vi har valgt at arbejde for i det nye Luftfartsudvalg. Udvalget er nedsat af Transportministeren for at sikre ordentlige rammevilkår for dansk luftfart. Du kan læse mere om Luftfartsudvalget i artiklen nedenfor.

Har du eksempler der kan understøtte de mærkesager vi allerede har udpeget hører vi meget gerne fra dig. Det kan f.eks. være eksempler på omregistrering af fly der er gået helt i hårdknude på trods af at det burde være en simpel omregistrering fra et andet EU land eller det kan være eksempler på klagesager der har lidt under at der ikke er nogen uafhængig klageinstans.

Vi vil også gerne have forslag til yderligere emner af betydning for rammevilkårene for GA, der ville egne sig til behandling i Luftfartsudvalget.

Du finder AOPAs facebook side her

Vi håber på at rigtig mange medlemmer og ikke-medlemmer vil kigge forbi. Du kan give os en anbefaling ved at klikke på "like"-knappen herunder.

Rabat hos Billund Aircenter
Rabat hos Billund Aircenter
Billund Aircenter tilbyder AOPA medlemmer 10% rabat på proficiency checks og træningsflyvning. Bare vis dit AOPA aircrew kort eller oplys medlemsnummer. Se mere om Billund Aircenter her
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
AOPA er glad for at kunne tilbyde sine medlemmer 10% rabat på efteruddannelse, periodisk Træning samt udlejning hos Climb2 ved forevisning af gyldigt AOPA medlemskort. Climb2 samarbejder med Aircombat Europe om AOPA godkendte Aerobatic kurser.
Se mere på Climb2's hjemmeside
Rabat hos Lazy8
Rabat hos Lazy8
Medlemmer af af AOPA får 20% rabat ved køb af logbøger hos Lazy8. Oplys dit AOPA medlemsnummer eller send scannet kopi af dit medlemskort
Du finder Lazy8 her
AOPA Danmark fylder 50 år
AOPA Danmark fylder 50 år
Den 24/8/2013 er det præcis 50 år siden at AOPA Danmark blev stiftet. Vi har i den anledning været i arkiverne og hentet lidt historiske guldkorn frem som vi er ved at digitalisere og lægge ud her. Mere materiale følger...

Se AOPA info video fra 1995
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Som AOPA medlem kan du rette dine medlemsoplysninger her på siden. Du kan også uploade et nyt billede til dit AOPA Aircrew Card. Klik på 'Log ind' i menuen til venstre og derefter på 'Medlemsdata'. Dit brugernavn og password er fremsendt per brev.