Sign up to receive the monthly
IAOPA Europe Enewsletter:

Fortsat mulighed for fritagelse for brændstofafgift

SKAT har i december 2014 udsendt et styresignal, der kraftigt reducerer mulighederne for at opnå fritagelse for brændstofafgift. Notatet kan findes her:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2168388&vId=0

Baggrunden er et par EU domme, der har fastslået at der kun kan opnås afgiftsfritagelse når der er tale om flyvning mod betaling. EU dommene har samtidigt fastslået at traditionel firmaflyvning, hvor et firma opererer sit eget fly, ikke er flyvning mod betaling og at traditionel firmaflyvning derfor ikke kan afgiftsfritages.

Uanset at AOPA anser dommene som forkerte og arbejder på at få lovgivningen lavet om, så et dommene pt. et faktum vi er nød til at indrette os efter her og nu. Heldigvis lader der stadig til at være muligheder for at bevare afgiftsfritagelse.

Som det fremgår af februar nyhedsbrevet fra IAOPA så har de tyske skattemyndigheder netop erkendt, at der eksisterer en mellemting mellem hvad der er en AOC-krævende 'commercial operation' i luftfartssammenhæng og hvad der i skattemæssig forstand er flyvning mod betaling. En sådan type operation vil altså fortsat kunne opnå fritagelse for brændstofafgift uden at skulle have en AOC. Den officielle tyske udmelding kan findes her.

Det afgørende afsnit er følgende, der i fri oversættelse til engelsk lyder:

Under the provisions of the German Energy Tax law (§§ 27 and 52 of the EnergieStG i. V. m. § 60 Para. 4 no. 2 EnergieStV), tax-exemption was so far applied only in the field of transportation of passengers and cargo by AOC-holders. Whereas flights for corporate purposes will continue to be not exempted from energy-taxation, the Bundesfinanzhof (BFH) decided with reference to the European Court of Justice case-law that, in certain cases, aviation fuels (kerosene and aviation gasoline) used by non-AOC-holders can be tax-exempted for intercompany and so called taxi-flights. With the provision that it is shown that these companies that are not AOC-holders, operate commercially in the field of aviation, ie inter alia with the objective to generate profit, (see BFH judgments VII R 29/12, R VII 9/13, VII B 116/12 and VII B 117/12), the tax exemption may be requested.

EUs definitionen af 'commercial operation' for luftfart lyder (EU 216/2008):

'commercial operation' shall mean any operation of an aircraft, in return for remuneration or other valuable consideration, which is available to the public or, when not made available to the public, which is performed under a contract between an operator and a customer, where the latter has no control over the operator;

Dvs. et firma, eller en gruppe af virksomheder kunne tænkes at gå sammen om at drive et fly i et separat selskab. Flyvningerne udbydes ikke til offentligheden og ejer-virksomhederne skal kunne siges at have kontrol over fly-operatør-virksomheden. Fly-virksomheden kan under dette set-up fakturere de enkelte ejer virksomheder for flyvningerne uden at der er tale om en 'commercial operation' der kræver AOC. Til gengæld lever det op til skatte-lovgivningens krav om at der betales for flyvningen og dermed opnås afgiftsfritagelse.

AOPA Danmarks har besluttet at søge SKAT om en forhåndsgodkendelse af muligheden for afgiftsfritagelse i Danmark. Sagen kompliceres af at vi samtidigt skal have Trafikstyrelsen til at godkende samme konstruktion som værende en ikke-kommerciel operation. Der er altså to myndigheder involveret og indtil nu er der ikke megen guidance på hvad det vil sige at have 'control over the operator'.

AOPA vil dog allerede nu opfordre til at berørte virksomheder tager initiativ til at få flyttet eventuelle firmafly over i separate drifts-selskaber der kontrolleres af ejerne og som kan fakturere for de enkelte flyvninger.

Nærmere info følger så snart AOPA har nyt fra SKAT og Trafikstyrelsen

 

 

 

 

Invitation til AOPA Årsmøde på EKOD lørdag d. 14 juni

Danmark som droneland – hvad betyder det for GA?

 

Odense Lufthavn blev i 2012 hjemsted for Danmarks nationale testcenter for droner.

 

Trafikstyrelsen har udpeget droner – eller UAS-er som de officielt hedder – til et af sine højprioritets områder og det forlyder at ansøgningerne om at operere med droner “vælter ind”.

 

Vi deler samme luftrum, så hvad betyder udviklingen for GA?

Risikerer du at møde en drone i ukontrolleret luftrum på din næste flyvning og hvordan praktiserer en drone “see and avoid”? Hvad foregår der på EKOD når notams lukker pladsen og luftrummet for GA? Skal vi i fremtiden forvente flere dronerelaterede notams? Giver droner nye muligheder for GA? F.eks. billigere komponenter og instrumenter?

 

UAS Danmark og Trafikstyrelsen giver svar på disse og mange andre spørgsmål og Viakopter demonstrerer hvordan en drone operation foregår i praksis.

 

Efter frokost og den formelle del af AOPA årsmøde bevæger vi os videre rundt i GA miljøet på Odense. Bjarne Jorsal fra European Aircraft Sales fremviser fly og vil fortælle om ny flyteknik, avionics og udstyrskrav i GA-fly. Jørgen Andersen fra Uni-fly fremviser deres GA servicecenter og fortæller om firmaets offshore helikopter operationer.

 

 

 

 

Programmet ser således ud:

10:00-10:30

Ankomst i fly eller bil. Halv pris på landingsafgift for deltagere i AOPAs årsmøde.

10:30-11:15

Droneoperationer i Danmark ved Christian Berg, CEO, UAS Danmark

11:15-11:45

Regulering af droner nu og i fremtiden ved Keld Zülow, chefkonsulent, Trafikstyrelsen

11:45-12:15

Viakopter demonstrerer droneflyvning

12:15-13:00

AOPA Danmark byder på frokost

13:00-13.30

Årsmøde ifølge AOPAs love

13:30-14:00

Ny flyteknik, avionics og udstyrskrav v. Bjarne Jorsal, European Aircraft Sales

14:00-14:15

Offshore helikopter operationer v. Jørgen Erik Andersen, Uni-fly

14:15-15:00

Fremvisning af nye fly og Uni-flys GA service center v. Bjarne Jorsal og Jørgen Erik Andersen.

 

Tilmelding senest tirsdag d. 10. juni kl. 12 til info@aopa.dk eller på telefon til formanden 2048 9899

22/4/2014 - Formandens Beretning 2014

Det forløbne år har båret præg af at både Trafikstyrelsen og EASA nu for alvor er kommet i gang med at rydde op i de mange nye regler der er blevet vedtaget, men hvor mange har vist sig ikke at fungere for GA.

 

“Meld en sær regel”

 

I Danmark lancerede Trafikstyrelsen i efteråret kampagnen “meld en sær regel” med henblik på at komme danske særregler til livs, så vi i størst muligt omfang følger de internationale regler. Det var et initiativ som vi fra AOPAs side har arbejdet for i flere år gennem vores deltagelse i Luftfartsrådet og som vi bakker stærkt op omkring. Blandt de særregler som AOPA i den forbindelse har påpeget er blandt andet de danske firmaflyvningsregler, en meget restriktiv fortolkning af muligheden for omkostningdeling, danske særregler for udenlandsk registrerede fly og fortsat krav om brug af bestemte internationale flyvepladser ved flyvning til andre Schengen lande.

 

Trafikstyrelsen har meldt tilbage, at man forventer de særlige danske firmaflyvningsregler ophævet og harmoniseret med EU lovgivningen senest i 2016 når EU OPS reglerne er fuldt implementerede. Spørgsmålet om brug af særlige pladser ved Schengen flyvninger har man sendt i høring hos flere myndigheder og tilbagemeldingen er at man meget snart forventer at kunne ophæve de danske særregler på dette område.

 

Nye fælleseuropæiske regler for omkostningsdeling

 

På spørgsmålet om omkostningsdeling er der ingen tvivl om at TS kommer til at revidere de danske regler snarest. I april blev der på EU plan vedtaget forordning 379/2014, der med et tillæg til definitionen af 'commercial operation' nu udtrykkeligt undtager “privatpersoners flyvninger med omkostningsdeling på betingelse af, at de direkte omkostninger deles af alle de

ombordværende, inklusive piloten, og at antallet af personer, der deles om de direkte omkostninger, er

begrænset til seks”. Den nye EU forordning har effekt fra 1. juli 2014.

 

I samme regelsæt indføres også generelle undtagelser fra at følge de kommercielle regler for introduktionsflyvninger, faldskærmsflyvninger, slæb af svævefly mv.

 

EASAs nye program: “Simpler, lighter and better rules for GA”

 

Ovenstående tilpasninger af de tidligere vedtagne regler er første skridt på vejen i et nyt tiltag som EASA har døbt “Simpler, lighter and better rules for GA”. Det er er program som vejen blev banet for da IAOPA og EAS i 2012 havde foretræde for EASAs Management Board og demonstrerede at de vedtagne regler på mange områder var ude af proportioner og ikke fungerede for GA. Stort set samtlige lande erklærede sig enige heri og der blev udarbejdet et sæt nye retningslinier for hvordan GA bør reguleres. Det handler om proportionale regler, 'one size does not fit all', en risikobaseret tilgang til regulering og generelt at begrænse reguleringen til det mindste som er nødvendigt for at holde det ønskede sikkerhedsniveau.

 

Arbejdet med at rydde op i den lovgivning, der er gået for vidt eller har vist sig ikke at fungere foregår nu i EASAs “GA Sub SSCC” arbejdsgruppe, hvor IAOPA har to deltagere, herunder formanden for AOPA Danmark. Gruppen har et meget vidtrækkende arbejdsprogram, der bl.a. inkludere reglerne for luftdygtighed, godkendelse af udenlandske STC-er, kravene der stilles til flyveskoler, uddannelseskrav, validering af certifikater udstedt udenfor EU, farligt gods, simulatorkrav for high-performance fly samt definitionerne af “kommerciel operation” og et “komplekst fly”. Vi har store forventninger til at den nye indstilling til regulering af GA over de kommende år kommer til at lette forholdene for os alle.

 

Nye regler for instrumentuddannelse markerer et aførende nybrud

 

Allerede med de nye regler for instrumentuddannelse, der netop er trådt i kraft er der taget et kæmpe skridt i retning af mere fleksible regler. I stedet for stringente timekrav er der med den nye “kompetencebaserede instrumentuddannelse” lagt op til at se på en elevs eventuelle forudgående erfaring f.eks. fra instrumentflyvning uden for Europa. Har man et ICAO-baseret instrumentbevis og 50 timers IFR erfaring, f.eks. fra USA, kan der dispenseres fra både teori- og timekrav, hvis man ved en flyveprøve kan demonstrere, at man lever op til de krav der gælder for at flyve i Europa. Ligeledes kan man opnå reduktioner i timekravene, hvis man har forudgående IFR flyvetid eller benytter det nye enroute instrument rating som trinbrædt på vej mod det fulde instrumentbevis. Da teoripensummet samtidigt er skåret til så det fokuserer på de emner, der reelt er relevante for at flyve IFR i et mindre fly i Europa er instrumentbeviset pludselig kommet indenfor rækkevidde for europæiske PPL indehavere. Hvis man benytter sig af fjernundervisning og selv er god til at få læst op på pensum kan man klare sig med ned til 8 timers fremmøde på en flyveskole for at få teorien dækket. Som nævnt på årsmødet sidste år, hvor vi fejrede AOPA Danmarks 50-års jubilæum, så har dette været en mærkesag for AOPA Danmark helt siden foreningens begyndelse og ønsket er jævnligt nævnt i referaterne helt tilbage fra 1960-erne. Nu er det så en realitet og vores forhåbning er, at det kan være med til at give flere GA piloter nye muligheder for at bruge deres fly som et personligt transportmiddel til både privat- og forretningsmæssig brug.

 

 

GPS approaches til mindre flyvepladser

 

I forbindelse med et forhåbentligt øget antal instrumentpiloter har AOPA Danmark lanceret et tiltag for udbredelse af GPS approaches til mindre pladser. I de senere år har vi set flere pladser miste deres IFR status på trods af at GPS teknologien gør det mere overkommeligt end nogensinde at drive en IFR procedure, fordi der ikke kræves udstyr på jorden, der skal vedligeholdes og kontrolflyves. Problemet er at det nuværende regelsæt stiller en række krav, som det er økonomisk helt urealistisk for mindre pladser at opfylde. Især kravet om AFIS-tjeneste driver omkostningerne i vejret. I flere andre europæiske lande, herunder Frankrig, Østrig og Island er der etableret procedurer, der kan flyves uden krav om en aktiv lokal ATS enhed. AOPA Danmark nedsatte sidste efterår en arbejdsgruppe, der har kigget på mulighederne i andre lande og har sidste efterår indsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen, hvor der foreslås to modeller: Én for tidligere IFR pladser, der fysisk opfylder alle krav for igen at få IFR status og en simplere model for VFR pladser der bevarer deres VFR status, men hvor det foreslås at give mulighed for etablering af en IFR procedure ned til VMC minima, dvs. 500 fod. Det vil give pladserne en hel anden anvendelighed, de vil komme med i Jeppesen og derved i langt højere grad blive synlige og fremstå som mere anvendelige destinationer for firma- og forretningsmæssig flyvning. Efter en træg start har Trafikstyrelsen meldt positivt tilbage og er nu ved at lave et roadmap for hvordan vi kommer i mål med et nyt regelsæt der muliggør dette.

 

Selvom GA igennem flere år har været under hårdt pres og vi har set antallet af flyvetimer gå ned år for år, bl.a. drevet af krise, moms, fuelafgifter og mange nye regler, så håber jeg at ovenstående illustrerer, at der i både AOPA Danmark og vores internationale gren IAOPA arbejdes hårdt for at bedre forholdene og at mange ting faktisk bevæger sig i den rigtige retning.

 

Jeg håber på den baggrund at se rigtig mange medlemmer til vores årsmøde i Odense lørdag d. 14. juni.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jacob T. Pedersen

Formand, AOPA Danmark

29/10/2013 Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches

AOPA har i dag fremsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen med henblik på at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt.

Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS  enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner.

Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR  med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvningen foregår VMC, kendes fra både Island, Østrig og Schweiz.

Oplægget er blevet til i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AOPA og DMU, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design. Oplægget gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted.

Konceptoplægget kan hentes her.

Bilag til oplægget kan hentes her (N.B. MEGET stor fil 229mb)

 

 

17/6/2013 Billeder og materiale fra AOPAs årsmøde 2013

Her finder du link til materiale fra AOPAs årsmøde 2013:

Link til præsentationen og det historiske referat

Billeder fra årsmødet

23/5/2013 Indbydelse til AOPAs årsmøde 2013

Så nærmer tiden sig for AOPAs årsmøde 2013, der i år vil finde sted på Viborg Flyveplads søndag d. 16. juni, kl. 10:30. Sædvanen tro byder AOPA på frokost og oplevelser.


I forbindelse med årsmødet har AOPA fået en enestående mulighed for at invitere dig indenfor i Combined Air Operations Center beliggende i Finderup øvelsesterræn tæt på Viborg. CAOC bunkeren er et af Danmarks bedst sikrede militære anlæg bygget under den kolde krig til at modstå en atomkrig. Herfra overvåges luftrummet i Danmark, Norge og Storbritanien. Anlægget lukkes ned per udgangen af juni i år og AOPAs årsmøde er derfor en unik mulighed for at besøge dette anlæg mens det endnu aktivt.


Blandt alle deltagere på årsmødet trækkes i år lod om en træningstur i Ikaros’ nye avancerede Redbird fullmotion flysimulator.  Nedenfor kan du læse nærmere om flere af de emner AOPA har arbejdet med i år:


•    de nye EASA regler der snart vil gøre det langt nemmere for PPL indehavere at opnå et instrumentbevis
•    AOPAs arbejde for at få GPS approaches udbredt til mindre pladser uden bemanding
•    de mange af Trafikstyrelsens gebyrer der falder væk per 1/7
•    AOPA nystiftede flyveklub, der gør det ekstra nemt og billigt for AOPA medlemmer at tegne krydsmedlemskab hos DMU og derved bl.a. få adgang til billigere flyforsikring hos Sirius flyforsikring

Bemærk at tilmelding er obligatorisk af hensyn til frokost og adgang til CAOC bunkeren. Tilmelding skal indeholde navn på deltagerne og sendes til info@aopa.dk eller alternativt på telefon 7878 2190. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 13. juni kl. 10:00.


Skulle der være enkelte deltagere, der ikke ønsker at lande på græsbanen i Viborg så sig til – så får vi arrangeret transport fra Skive Flyveplads.
 

Program for årsmødet
10:00-10:30 Ankomst med fly eller bil til Viborg flyveplads
10:45-11:30

Årsmøde ifølge AOPAs love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Fremlæggelse af foregående års regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af indeværende års budget
  5. Valg af formand såfremt denne er på valg
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
11:30-12:30 AOPA byder på frokost
12:30 Afgang med biler til Combined Air Operations Center i Finderup (ca. 7 km fra Flyvepladsen)
13:00-14:30 Briefing og rundvisning i CAOC bunkeren
14:30 Retur med biler til Viborg flyveplads

 

AOPAs årsmøde giver en unik mulighed for at komme indenfor i en normalt meget lukket verden, hvor flytrafik over Nordeuropa overvåges fra et af de bedst sikrede militære anlæg i Danmark

 

23/5/2013 AOPA Danmarks Flyveklub stiftet

AOPA har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at stifte AOPA Danmarks Flyveklub. Det betyder at du som AOPA medlem nu får endnu nemmere adgang til at tegne krydsmedlemskab i DMU og dermed få adgang til de fordele det indebærer herunder bl.a. en rigtig hos forsikringsaftale. Medlemskab af klubben koster kr. 675 per år hvilket svarer præcis til det der viderebetales til DMU og KDA. Den medfølgende rabat for krydsmedlemskab på kr. 155 betyder at den faktiske pris for et AOPA medlem pris bliver kr. 520. Det er meget hurtigt sparet hjem på en billigere fly-forsikring.

Vi håber at rigtig mange af AOPAs medlemmer vil benytte denne nye mulighed for at styrke arbejdet for GA ved at tegne et krydsmedlemskab af både AOPA og DMU.

Ønsker du at melde dig ind i AOPA Danmarks Flyveklub og dermed få et krydsmedlemskab i både AOPA, DMU og KDA skal du blot sende en mail til info@aopa.dk

Efter en positiv indledende dialog med Trafikstyrelsen har AOPA nu i samarbejde med en række interesserede flyvepladser nedsat en arbejdsgruppe, der vil komme med et forslag til hvordan instrument anflyvninger vil kunne gennemføres sikkert til ukontrollerede pladser uden bemanding og uden for den normale åbningstid på f.eks. en AFIS plads. Aftalen med Trafikstyrelsen er først at koncentrere indsatsen på at få et par pladser godkendt under en forsøgsordning og efterfølgende at få etableret et generelt regelsæt. Blandt de flyvepladser der har udvist interesse for at komme med i forsøgsordninger er Herning, Thisted, Ringsted og Maribo.

Indsatsen sker på baggrund af en paradoksal udvikling: Aldrig har vi med GPS og automatiske vejrobservationssystemer haft så teknologisk gode betingelser for at lave instrumentanflyvninger til mindre danske flyvepladser og aldrig har antallet af flyvepladser med IFR status været lavere. Ikke én dansk flyveplads har oprettet en GPS approach uden i forvejen at have andre IFR procedurer og i stedet har flere pladser i de senere år mistet deres IFR status, f.eks. Maribo, Thisted og Skive. Årsagen er en kombination af stram økonomi og regelsæt af ældre dato, der ikke giver tilstrækkelig mulighed for at udnytte de muligheder som ny teknologi har givet os.


USA og Frankrig har allerede muligheden
 

Eksempel på Jeppesen plate til Dieppe. Bemærk særlige minima for anflyvning uden ATS og brug af QNH fra nærliggende Rouen med ATIS. Klik på kortet for at se det i  stor udgave.

Muligheden for at foretage instrument anflyvninger til ubemandede pladser er i USA vidt udbredt. I Europa kendes den også i f.eks. Frankrig, der har et veludviklet regelsæt for hvordan den salgs flyvninger skal gennemføres. Her kan piloten på en IFR flyvningen til en ubemandet plads descende ned til circling højde og skal undervejs kalde ud med positionsrapporter og sine intentioner. VFR trafik skal manøvrere så den ikke kommer i vejen for IFR trafikken og hvis IFR flyet kommer under skybasen over den almindelige pladsrundehøjde så følges de almindelige visuelle flyveprocedurer. QNH kan indhentes fra en automatisk vejrstation eller fra en nærliggende flyveplads mod et tillæg på minima (defineret af ICAO). Sigtbarheden vurderes af piloten og når der ikke er en rapporteret sigt/RVR for pladsen kan man helt se bort fra approach ban reglen, der forhindrer fortsættelse forbi final approach fix når rapporteret sigt/RVR er under minima. På grund af de eventuelt begrænsede vejr-oplysninger fra en ubemandet plads stiller de franske regler også krav om en ekstra alternativ-flyveplads i planlægningsfasen.


Næste skridt er en risikovurdering

Trafikstyrelsen har i første omgang bedt de interesserede forsøgs-pladser om at udarbejde en risikovurdering for den påtænkte procedure. En større kreds af pladser har på den baggrund valgt at gå sammen om at lave en generisk risikovurdering, der så kan tilpasses lokale forhold. Udgangspunktet for arbejdet vil i første omgang være de franske regler.


En IFR procedure giver et større trafikgrundlag

Selv om minima for disse approaches ikke vil være så lave som vi er vant til fra kontrollerede flyvepladser, vil blot det, at en flyveplads tilbyder en mulighed for at komme ned under skyerne til eventuelle VFR forhold være en enorm forbedring og vil styrke flyvepladsens trafikgrundlag. For operatører der flyver kommercielt eller firma- og forretningsmæssigt bliver en flyveplads uden instrument procedure ofte slet ikke taget i betragtning som destination. En IFR procedure - selv med relativt høje minima - kan derfor være med til at sikre pladsen et bedre trafikgrundlag og skabe ny aktivitet. Det kan være afgørende når en kommune skal vurdere om udgiften til en plads står mål med den værdi pladsen skaber for lokalområdet og kan derfor være afgørende for om en plads overlever på sigt.


Målsætningen

Målsætningen fra AOPAs side er at omkostningerne ved at starte og drive en GPS approach procedure på en mindre plads kan begrænses til engangsomkostningerne ved udarbejdelse og godkendelse af selve proceduren samt én enkelt kontrolflyvning forud for ibrugtagning. Herefter vil der kun være minimalt med løbende omkostninger ved at drive en GPS approach. I den forbindelse kommer den forestående store omlægning af Trafikstyrelsens gebyrer meget belejligt, idet den nye security afgift vil betyde at de årlige gebyrer for at have en approach står til at forsvinde. Målet synes således inden for rækkevidde.
 

3/5/2013 - Nye regler for instrumentbevis nærmer sig

EASA har offentliggjort sin 'opinion' om de længe ventede nye regler der skal gøre instrumentbeviset mere tilgængeligt for privatpiloter. Med forslaget har EASA imødekommet mange af de kommentarer som AOPA og andre organisationer har indgivet. Resultatet tegner meget lovende og den endelige realisering af de nye muligheder burde nu være inden for rækkevidde i løbet af 6-12 måneder.

Teoripensum er skåret ned til det halve så det fokuserer på det som rent faktisk er relevant for basal instrumentflyvning. De øvrige emner om high performance / high level operationer er flyttet til andre kurser så de i stedet kan tages i forbindelse med omskoling til et high perfomance fly. Teori timekravet er nedsat fra 200 timer til 80, hvoraf de 70 kan aflægges som distance learning. Ren classroom undervisning er således skåret ned til blot 10 timer og kan altså principielt klares på en weekend forudsat at der er studeret flittigt derhjemme. Det er forhold der gør det langt mere overkommeligt for en privatpilot at kombinere teorien med et arbejdsliv.

En anden del af forslaget introducerer et såkaldt Enroute Instrument Rating. Det er et stærkt begrænset instrumentbevis, der ikke giver ret til at udføre IFR approaches eller IFR starter, men er begrænset til IFR enroute flyvning. Det er altså IKKE et bevis der bringer dig hjem når værdierne derhjemme er dårlige, men det kan være en hjælp, hvis der skal krydses lidt dårligt vejr på vejen. Timekravet er tilsvarende skåret ned så enroute instrument beviset kan opnås på blot 15 flyvetimer. Det vil forhåbentligt inspirere en del PPL piloter til at modtage basal instrument undervisning og derigennem blive sikrere piloter. Vigtigst er dog nok at enroute beviset kan bruges som et skridt på vejen mod det fulde instrumentbevis.

Den sidste store nyskabelse er langt bedre muligheder for at få krediteret erfaring med instrumentflyvning fra lande udenfor EU. Piloter med erfaring fra f.eks. et amerikansk Instrument bevis vil i princippet blot skulle bestå en praktisk prøve for at på udstedt et EASA instrument bevis så de lovligt kan flyve i Europa.

EASAs opinion kan findes her (03/2013)

30/4/2013 Overgang til EASAs FCL regler

Trafikstyrelsen har offentliggjort en side der beskriver overgangen til EASAs FCL regler og samtidigt giver Trafikstyrelsens fortolkning af disse regler. Da den kan være lidt svær at finde på TS's hjemmeside har du et direkte link her.

Leder du efter selve EASAs FCL regler kan du finde dem her.

Godt nytår til alle og godt nyt for GA

 

Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår og de bedste ønsker for 2013.

Det gamle år har budt på vigtige fremskridt, der forhåbentligt vil være med til at skabe bedre forhold for GA allerede i 2013.

Det har været en fornøjelse at se hvorledes de målsætninger AOPA opstillede forud for sin deltagelse i Luftfartsudvalget ét efter ét er ved at blive realiseret:

Trafikstyrelsen har udsendt høringsmateriale, hvor finansieringen af Trafikstyrelsens aktiviteter foreslås omlagt så alle årsafgifter fjernes per 1/7/2013 og i stedet erstattes af en sikkerhedsafgift på 6 kr. per passager i den tunge luftffart. Hvis forslaget vedtages som foreslået vil årsafgiften på certifikat og flyejerskab bortfalde. Samtidigt slipper flyveskoler, værksteder, lufthavne, flyselskaber mv. for at betale årsafgifter og omlægningen vil derfor blive en tiltrængt saltvandsinsprøjtning til hele branchen og til dansk GA i særdeleshed. Ordningen indebærer samtidigt at udenlandske flyselskaber gennem den nye sikkerhedsafgift vil bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsyn. Se beskrivelsen af den nye ordning her og høringsudkastet til selve lovændringen her.

Simplere omregistrering og lettere adgang til udenlandsk registrerede fly i Danmark er allerede i årets løb blevet en realitet med Trafikstyrelsens udsendelse af AIC B20/2012 der lemper kravene i forbindelse med udstedelse af særlig tilladelse for udenlandsk registrerede fly. Dette er et vigtigt skridt på vejen men der er endnu et stykke vej i mål før end vi i Danmark har samme vilkår som i de øvrige europæiske lande, hvor der ikke er krav om særlige tilladelser og dertil hørende gebyrer. Nok så vigtigt er det at Trafikstyrelsen nu ved gentagne lejligheder har understreget at styrelsens intention er at de danske regler for udenlandske fly harmoniseres fuldstændigt og at dette vil blive taget med i forbindelse med en kommende revision af Luftfartsloven. Trafikstyrelsen har samtidigt tilkendegivet at man i denne harmoniseringsproces også agter at revidere de særlige danske firmaflyvningsregler, så danske piloter får samme rettigheder og muligheder for at medbringe en kollega på en flyvning som piloter i resten af EU.

Vi glæder os over disse vigtige tilkendegivelser fra Trafikstyrelsen, der er som taget ud af AOPA erklærede mærkesager og AOPA vil i det kommende år sørge for at holde Trafikstyrelsen op på dens ord så der kan komme reel handling bag.

Udover de erklærede langsigtede mærkesager har AOPA også fået positive tilbagemeldinger på flere nye forslag vi har bragt op igennem Motorflyvningens Fællessekretariat - det fælles sekretariat for AOPA og DMU. Blandt andet en revision af AFIS reglerne, der skal gøre det langt nemmere at få udbredt GPS anflyvninger til mindre provinslufthavne og på et forslag om fjernelse af flyveplanskrav ved VFR flyvning til udlandet. Disse forslag og mange andre aktiviteter kan du læse mere om i det første nyhedsbrev fra Motorflyvningens Fællessekretariat. Her kan du også kan læse om et spændene nyt medlemstilbud på en avanceret full-motion flysimulator og læse om DMU-turen for 2013, der i år også tilbydes alle AOPA medlemmer.

Også på den internationale scene er der nye og toner der giver håb for året der kommer. EASAs management board har langt om længe erkendt at EASAs regelmaskineri ikke fungerer efter hensigten og pålagt EASA at komme med en ny standard for udarbejdelse af regler der tilgodeser GA. Du kan læse mere om det i december udgaven af GA magazine og i IAOPAs januar nyhedsbrev.

På baggrund af ovenstående synes jeg derfor bestemt at der er grund til optimisme på GAs vegne for året der kommer.


Rigtig godt nytår
Jacob Pedersen
Formand

11. juli 2011 - AOPA går på facebook

AOPA har fået sin egen facebook side. Vi håber på at det vil give os en endnu stærkere platform for dialog med både medlemmer og ikke medlemmer.

I første omgang indbyder vi alle til at kommentere på de emner som vi har valgt at arbejde for i det nye Luftfartsudvalg. Udvalget er nedsat af Transportministeren for at sikre ordentlige rammevilkår for dansk luftfart. Du kan læse mere om Luftfartsudvalget i artiklen nedenfor.

Har du eksempler der kan understøtte de mærkesager vi allerede har udpeget hører vi meget gerne fra dig. Det kan f.eks. være eksempler på omregistrering af fly der er gået helt i hårdknude på trods af at det burde være en simpel omregistrering fra et andet EU land eller det kan være eksempler på klagesager der har lidt under at der ikke er nogen uafhængig klageinstans.

Vi vil også gerne have forslag til yderligere emner af betydning for rammevilkårene for GA, der ville egne sig til behandling i Luftfartsudvalget.

Du finder AOPAs facebook side her

Vi håber på at rigtig mange medlemmer og ikke-medlemmer vil kigge forbi. Du kan give os en anbefaling ved at klikke på "like"-knappen herunder.

AOPA Danmark fylder 50 år
AOPA Danmark fylder 50 år
Den 24/8/2013 er det præcis 50 år siden at AOPA Danmark blev stiftet. Vi har i den anledning været i arkiverne og hentet lidt historiske guldkorn frem som vi er ved at digitalisere og lægge ud her. Mere materiale følger...

Se AOPA info video fra 1995
Rabat hos Billund Aircenter
Rabat hos Billund Aircenter
Billund Aircenter tilbyder AOPA medlemmer 10% rabat på proficiency checks og træningsflyvning. Bare vis dit AOPA aircrew kort eller oplys medlemsnummer. Se mere om Billund Aircenter her
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
AOPA er glad for at kunne tilbyde sine medlemmer 10% rabat på efteruddannelse, periodisk Træning samt udlejning hos Climb2 ved forevisning af gyldigt AOPA medlemskort. Climb2 samarbejder med Aircombat Europe om AOPA godkendte Aerobatic kurser.
Se mere på Climb2's hjemmeside
Rabat hos Lazy8
Rabat hos Lazy8
Medlemmer af af AOPA får 20% rabat ved køb af logbøger hos Lazy8. Oplys dit AOPA medlemsnummer eller send scannet kopi af dit medlemskort
Du finder Lazy8 her
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Som AOPA medlem kan du rette dine medlemsoplysninger her på siden. Du kan også uploade et nyt billede til dit AOPA Aircrew Card. Klik på 'Log ind' i menuen til venstre og derefter på 'Medlemsdata'. Dit brugernavn og password er fremsendt per brev.