Sign up to receive the monthly
IAOPA Europe Enewsletter:

Indbydelse til AOPAs årsmøde 2016

Kom bag facaden i Danmarks andenstørste lufthavn - besøg tårnet og Sunair og hør om vejen fra GA virksomhed til ruteselskab i British Airways farver

AOPAs medlemmer indbydes hermed til AOPAs årsmøde, der i år finder sted lørdag d. 11 juni i Billund lufthavn, hvor vi i samarbejde med lufthavnen og Sunair har sammensat et rigtig spændende program.

Hør om Sunairs spændende udvikling fra 1978 hvor renovering af og handel med fly var det egentlige forretningsgrundlag for selskabets stifter og ejer Niels Sundberg, til i dag hvor Sunair driver ruteflyvning i British Airways bemaling, charterflyvning i Joinjet regi og driver et komplet flyservice center under navnet Sunair Technics.

Efter frokost tager vi en tur rundt og ser lufthavnen bag facaden, med besøg i tårnet og i Sunairs faciliteter og flyværksteder.

Sædvanen tro starter vi med det formelle årsmøde. Se listen over de mange aktiviteter AOPA har været involveret i det forløbne år. Jeg håber at rigtig mange medlemmer vil møde op med uddybende spørgsmål og kommentarer til arbejdet.

 

Programmet for lørdag d. 11. juni er som følger:

10:00-10:30

Ankomst med fly og bil

  • Årsmødet afholdes i hovedterminalen
  • Deltagere der ankommer i fly skal køre ind af taxavej Golf og parkere foran Sunairs hangarer (de ligger på højre side når du kører mod syd af Golf)
  • Sunair arrangerer intern transport af flyvende gæster til mødelokalet i hovedterminalen

10:30-11:30

Årsmøde ifølge AOPAs love

11:30-12:30

Fortællingen om Sunair, fortid, nutid og fremtid ved stifter Niels Sundberg og kommerciel direktør Kristian Tvergaard 

Her kan du også høre om det nye Sunair Technics flyservicecenter der tilbyder både CAMO og værkstedsservice

12:30-13:30

Frokost

13:30-14:45

Rundvisning og besøg i tårnet i Billund

14:45-15:45

Rundvisning og besøg i Sunairs faciliteter og værksteder.

Deltagere der er ankommet i bil transporteres tilbage til terminalen. Flyvende deltagere kan gå direkte til deres fly.

Tilmelding senest onsdag d. 8. juni til info@aopa.dk eller telefon 7878 2190. Angiv meget gerne hvis du medbringer en gæst og eventuelt hvilket fly du kommer i.

Kom bag facaden i Billund Lufthavn og besøg bl.a. tårnet og Sunair på AOPAs årsmøde 2016

 

DANSKE SAGER

Farven angiver om sagen har potentiale til at trække GA i positiv, negativ eller uvis retning

Kort beskrivelse

Status

Passagerlister ved alle udlandsflyvninger

Krav om elektronisk indrapportering af detaljerede passagerlister med pasnumre forud for alle udlandsflyvninger somled anti-terror pakke.

AOPA mener ikke at der er lovhjemmel til at pålægge non-kommerciel flyvning indberetningspligt og de foreslåede regler tager slet ikke højde for at GA fungere helt anderledes end ruteflyvning, f.eks. hyppigt må ændre destination pga. vejrforhold og ikke har et back-office til indberetning og last-minute changes.

Ny sag

 

Afholdt indledende møde med SKAT og Trafikstyrelsen

 

 

Positivt forhåndstilsagn fra SKAT vedr. fuelafgift

AOPA har assisteret et medlem med indhentning af forhåndstilsagn fra SKAT vedr. den nye praksis, der begrænser muligheden for at opnå afgiftfritagelse til situationer hvor flyet anvendes til levering af en direkte fakturerbar ydelse.

Forhåndstilsagnet muliggør afgiftsfritagelse for firmaflyvning, hvis firmaflyet opereres i et datterselskab, der leverer en fakturerbar flyveydelse, men fortsat opererer efter de ikke-kommercielle luftfartsregler.

Afsluttet

Se afgørelsen fra Skatterådet her

 

Lettere generhvervelse af udløbne rettigheder

Trafikstyrelsens fortolkning af EASA regler for generhvervelse af udløbne rettigheder har hidtil ikke som tiltænkt givet mulighed for at tage udgangspunkt i elevens demonstrerede færdigheder og generhvervelse er derfor ofte blevet dyre og mere langvarig end nødvendigt.

AOPA har bedt Trafikstyrelsen om at undlade over-implementering af EASAs bestemmelser på området.

Afsluttet

Trafikstyrelsen på opfordring fra AOPA udsendt AIC B24/2015 der giver bedre mulighed for at tage udgangspunkt i elevens færdigheder forudsat at skolen dokumenterer sit rationale.

NAT-VFR regler

 

De nye nat-VFR regler i Part-SERA indeholdt obstacle clearance krav der lagde store begrænsninger på muligheden for at flyve nat-VFR – i praksis ofte umuligt at flyve med skyer under 3000 fod.

 

Afsluttet

Trafikstyrelsen har i samarbejde med AOPA formuleret nye bestemmeler der løser problemer og udsendt AIC B33/2015.

Ophævelse af danske særregler for firmaflyvning

De danske særregler for firmaflyvning skal annulleres når de nye OPS regler for non-kommerciel flyvning træder i kraft til august.

AOPA har bedt Trafikstyrelsen bekræfte dette.

 

 

TS mangler at udsende AIC

Trafikstyrelsen har bekræftet at de danske særregler for firmaflyvning ikke længere er gældende fra august.

Trafikstyrelsen har bekræftet at man vil udsende en AIC der samtidigt administrativt forlænger anmeldelser med udløb inden august, så det ikke er nødvendigt at forlænge dem.

Kommercielt certifikat med udløben Class I medical

Inkonsistente certifikat og medical regler gjorde det ulovligt for en indehaver af et kommercielt certifikat at flyve privatflyvning på trods af en gyldig Class II medical.

 

TS mangler at udsende AIC

EASA har på opfordring fra AOPA bekæftet at MED.A.030 korrigeres så problemet løses.

Trafikstyrelsen har på baggrund heraf meddelt at man med øjblikkelig virkning vil tillade at en indehave af et kommercielt certifikat udøver de rettigheder hvortil han har et gyldigt medical.

Trafikstyrelsen har bekræftet at man vil udsende en AIC herom.

Mulighed for at instruktører kan forlænge rettigheder

EASA nye FCL.945 giver mulighed for at instruktører kan forlænge en rettighed direkte i elevens certifikat. Dermed slipper man f.eks. for at indsende certifikatet til Trafikstyrelsen efter at have fløjet den 12. time.

AOPA har anmodet Trafikstyrelsen om at implementere den nye mulighed hvilket Styrelsen hidtil ikke har været villig til.

Afsluttet

Trafikstyrelsen har bekræftet at man fra næste instruktørseminar vil give instruktører mulighed for at erhverve denne rettighed.

IFR Cloud Break procedurer til VFR pladser

AOPA indsendte i 2013 et konceptoplæg for indførelse af IFR Cloud Break procedurer til mindre danske VFR pladser.

AOPA har i oktober 2015 indsendt en udbedt risikovurdering samt revideret konceptoplæg.

Sagsbehandlingen har været meget langsommelig. Trafikstyrelsen er fortsat igang med evaluering af konceptet.

Cloud Break Konceptbeskrivelsen findes her

Risikovurderingen kan ses her

Krav til piloten for brug af GPS til IFR flyvning

 

Der har hersket en del usikkerhed om præcis hvilke krav man som pilot skal opfylde for at måtte udføre en GPS approach. Af hensyn til grandfather-rights er det vigtigt at de bliver afklaret inden de nye fælleseuropæiske krav træder i kraft. AOPA har derfor stillet en række opklarende spørgsmål til Trafikstyrelsen.

 

 

Afsluttet

 

Trafikstyrelsen har udsendt AIC B07/2016 og besvaret en række spørgsmål direkte til AOPA.

Radiokrav for IFR piloter

 

EASA reglerne har længe givet mulighed for at radioteoriuddannelsen kan opfyldes gennem I-teorien og den praktiske radiotest kan afholdes i forbindelse med IFR skill testen.

Trafikstyrelsen har længe insisteret på et separat radio-kursus og separat radioprøve der fordyrer IFR uddannelsen markant.

Trafikstyrelsen har samtidigt afvist elever der har taget deres IFR radiouddannelse og prøver i udlandet i overensstemmelse med EASA reglerne.

AOPA har insisteret på at de danske regler bringes i overensstemmelse med EASA reglerne.

Trafikstyrelsen er i gang med en revision af BL 6-08.

 

Det peger i den rigtige retning men det er endnu uklart om de danske regler fortsat vil betyde en overimplementering af EASA reglerne.

Trafikstyrelsen har højst overraskende udtalt at man ikke anser vores nabolande for at leve op til deres ICAO forpligtelser og derfor ikke umiddelbart vil acceptere deres radiouddannelse til IFR.

Krav til udstyr i fly (BL 1-12)

Ved indførelsen af de nye OPS regler til august indføres også nye EU krav til hvilket udstyr, der som minimum skal være i fly. F.eks. kræves til IFR flyvning blot én højdemåler, én radio samt navigationsudstyr der er nødvendigt for den planlagte flyvning og en contingency plan. BL 1-12 kræver to højdemålere, to radioer og en liste af specifikt navigationsudstyr.

AOPA har bedt om at Trafikstyrelsen bringer BL 1-12 i overensstemmelse med de relevante certificerings- og OPS krav.

Udfaldet er særdeles relevant for de mange flyejere, der står overfor at skulle udskifte deres radioer til 8.33 radioer.

N.B. Husk at luftrumskrav i flere områder af Europa betyder at du fortsat skal have to radioer ved IFR flyvning. F.eks. omkring London og i Tyskland.

Spørgsmålet er på dagsordenen til næste koordinationsmøde med Trafikstyrelsen.

EU støtte til installation af ny 8.33 radioer

Eurocontrol meddelte på seneste IAOPA Regional meeting, at der er etableret mulighed for en EU støtteordning så flyejere kan få udgiften til installation og certificering dækket.

Det kræver at den nationale myndighed søger om det og administrerer ordningen. AOPA har bedt Trafikstyrelsen varetage denne funktion.

N.B. Kravet om 8.33 radio er gældende fra 1. januar 2018. De skandinaviske lande har søgt om en undtagelse for det lavere luftrum, men det er pt. meget usikkert om dette imødekommes.

Emnet er på dagsordenen til næste kontaktmøde med Trafikstyrelsen.

Udenlandsk registrerede fly med base i Danmark

Trafikstyrelsen nægter fortsat fly registreret udenfor EU at have base i Danmark. Det sker på trods af at EUs Basic Regulation og regler for luftdygtighed og vedligehold præcist angiver hvorledes disse fly skal håndteres.

AOPA har gentagne gange bedt Trafikstyrelsen tilrette de danske regler så de kommer i overensstemmelse med EU reglerne.

Emnet er på dagsordenen til næste kontaktmøde med Trafikstyrelsen

Lempede regler for omkostningsdeling

EASAs nye regler OPS regler giver langt videre mulighed for omkostningsdeling end hvad der hidtil har været lovligt i Danmark.

N.B. Der er allerede flere online tjenester, hvor du kan lægge dine flyvninger op med henblik på omkostningsdeling, f.eks. www.skyuber.com og www.wingly.io.

AOPA anbefaler at du tænker dig godt om hvis du benytter disse tjenester og flyver med passagerer du ikke kender godt. Tjek især op hvordan du er dækket ind forsikringsmæssigt og vær opmærksom på at du kan risikere at komme i problemer, hvis dine passagerer medbringer ulovlige varer (f.eks. narko), eller ikke har gyldige papirer (menneskesmugling).

 

Der har på grund af teknikaliteter været usikkerhed om hvornår de nye regler for omkostningsdeling træder i kraft.

Trafikstyrelsen har mundtligt meddelt at man accepterer de nye regler for omkostningsdeling allerede nu.

Pr. 25. august gælder de med sikkerhed i hele EASA området.

Læs mere om omkostningsdeling i EASA folder om de nye OPS regler

 

EASA/EU sager

Template manual til operatører af komplekse fly

De nye NCC bestemmelser der træder i kraft fra august stiller krav om en at operatøren af et komplekst fly skal have en OPS manual, der beskriver firmaets management system og operation.

AOPA har sammen med EASA og luftfartsmyndigheder i flere lande udarbejdet en template manual, der opfylder de nye bestemmelser og som frit kan tilpasses og benyttes af operatører af komplekse fly.

N.B. Husk at operatører af komplekse fly fra august skal indsende en deklaration om at de opfylder NCC reglerne og har en OPS manual. Selve manualen skal ikke indsendes til godkendelse, men skal kunne forevises ved et inspektion fra Trafikstyrelsen.

N.B. Komplekse fly er alle turbojet fly, alle to-pilot fly, alle fly over 5700 kg samt alle fly certificeret til over 19 passagerer. To-motorede turboprop fly undtages de nye OPS krav jf. nedenfor.

Template manualen vil fra sidst i maj være tilgængelig på www.iaopa.eu

 

AOPA arbejder fortsat på en yderligere simplificeret manual til den helt lille operatør der består af måske kun en eller to personer.

Twin turboprop fly undtaget fra krav til komplekse fly

AOPA har længe påpeget at kravene til komplekse fly er særligt byrdefulde for små operatører. Det har resulteret i at turbopropfly med en MTOW under 5700kg undtages fra de nye NCC krav til komplekse fly og i stedet kan opereres efter NCO reglerne. Dermed undgås kravet om OPS manual, management system og indsendelse af deklaration.

Bemærk at i forhold til vedligehold og luftdygtighed er disse turbopropfly fortsat betragtet som komplekse.

 

Afsluttet

 

Undtagelsen for twin turboprops er vedtaget og træder i kraft inden de nye OPS regler.

Forlængelse af third-country certifikater – aftale med USA tæt på

EASA har for tredie gang forlænget fristen for at kunne bruge et certifikat udstedt udenfor EU til non-kommerciel flyvning. Denne gang til den 8. april 2017. Fristforlængelsen gælder kun hvis det enkelte land vedtager den.

Forventningen er at dette bliver den sidste fristforlængelse og at der inden 2017 vil være indgået en aftale på certifikatområdet mellem USA og EU, hvilket vil gøre det langt lettere at bruge sit certifikat på tværs.

Afsluttet

 

AOPA har bedt Trafikstyrelsen udnytte de nye muligheder for at forlænge fristen, hvilket er sket med AIC B 08/2016

Mulighed for en-motoret kommerciel IFR med passagerer

AOPA har deltaget i udarbejdelsen af et lovforslag der muliggør kommerciel passagerflyvning med visse en-motorede turboprop-fly, der der har en tilstrækkelig god safety record, f.eks. PC12 og Cessna Caravan.

EASA har udsendt lovforslagte i opinion 05-2015. Det har senest være behandlet af medlemslandene på et møde i februar 2016 og er blevet positivt modtaget. Det forventes endelig vedtaget inden udgangen af juni.

Nye EU krav for brug af GPS (Performance Based Navigation/PBN)

De nye EU OPS regler der træder i kraft til august kræver som udgangspunkt en særlig godkendelse (SPA) af operatøren for at kunne flyve performance based navigation, f.eks. en GPS approach.

Der er nu introduceret en genvej så PBN rettigheden bliver en integreret del af instrumentbeviset og så der ikke er behov for en særlig SPA-godkendelse.

AOPA har arbejdet aktivt for at en hel basal IFR aktivitet som f.eks. en GPS approach ikke skal kræve en særlig operatørgodkendelse (SPA).

De nye regler er udsendt i EU regulativ 2016/539.

 

Det vedtagne forslag er generelt fornuftigt, respekterer grand-father rights og en frist from til 2020 inden det bliver en obligatorisk del af IFR uddannelsen og hvor nuværende IFR piloter skal have erhvervet PBN rettigheder.

 

Part M-Light – simplere maintenance regler

AOPA har deltaget i EASAs arbejdsgruppe for et nyt simplificeret vedligeholdelses regime for mindre fly. Det har nu resulteret i et forslag om at introducere Part-M light der erstatter Part M for mindre fly, der ikke flyver under en AOC. De vigtigste fordele er:

  • Lovgivningen er kort og overskuelig.

  • Myndighederne skal ikke godkende vedligeholdelsesprogrammet

  • Flyejeren kan selv tage ansvar for flyets vedligehold og skrive sit vedligeholdelsesprogram ud fra et minimum inspection programme.

  • Piloten kan acceptere visse defekter uden at involvere et værksted

  • Enhver uafhængig EASA certificeret mekaniker kan foretage inspektion og udstede en ARC i forbindelse med et 100 timers eftersyn.

  • Mulighed for at mindre organisationer (CAO/Combined Airworthiness Organisation) kan stå for både løbende kontrol af luftdygtighed (tidl. CAMO), den faktiske maintenance samt udstedelse af luftdygtighedsbevis.

 

De nye regler kommer til at gælde ikke-komplekse fly op til 2730kg og helikoptere op til 4 personer/1200kg

Forslaget er i høring og kan findes præsenteret her. Forventes vedtaget første kvartal 2017.

En god opsummering kan læses i EASA brochurer om regler for flyvedligehold og GA Roadmap

 

Lettere adgang til mekanikerlicense for lette fly

 

For at imødekomme manglen på mekanikere bliver der indført 2 nye mekanikercertifikater, der vil være langt lettere at opnå end hidtil:

 

B2L certifikat: avionics på non-komplekse fly

 

L certifikat: Svævefly. Balloner og ELA1 fly (under 1200kg)

 

 

Forventes vedtaget i løbet af sommeren 2016

 

Se beskrivelse her i EASA info-guide her:

 

Simplere adgang til IFR flyvning

 

AOPA deltager i EASA arbejdsgruppe der arbejder på at simplificere adgangen til IFR flyvning.

 

Enroute instrumentbeviset og det kompetence baserede instrumentbevis med mere overkommelige teorikrav har allerede været en realitet i flere år. Abejdsgruppen arbejder på introduktionen af et Basic Instrument Rating der bl.a. imødekomme de engelske ønsker om et modsvar til deres IMC rating, der i mange år har givet approach privilegier med hævede minima.

EASA forventes at udsende forslag om et Basic Instrument Rating i sidste halvdel af 2016.

Der opereres med tre moduler: Basic, Enroute og Approach.

Se udkast til konceptbeskrivelse af Basic Instrument Rating her

Basic Training Organisations (BTOs)

 

Sidste år blev det besluttet at eksisterende Registered Facilities kan fortsætte frem til 2018, mens der arbejdes på at udvikle et nyt koncept der kan skabe et mere simpelt grundlag for flyveskoler med fokus på ikke-kommercielle certifikater.

 

AOPA har deltaget i EASA arbejdsgruppen, der nu har udsendt et forslag om at introducere Basic Training Organisations (BTO) der vil være underlagt stærkt simplificerede regler i forhold til ATO-erne.

Er sendt i høring som NPA 2015-20.

Non-kommerciel flyvning med fly på en AOC

 

De nye EASA OPS regler giver klar og utvetydig mulighed for at en AOC virksomhed også kan operere non-kommercielle flyvninger efter de non-kommercielle regler sålænge disse operationer er beskrevet i et tillæg i OPS manualen.

 

EASA udsendte sidste år NPA 2015/05 med forslag til præcisering af hvorledes disse operationer skal foregå.

 

AOPA deltog arbejdet da det for de lidt større GA fly er særdeles vigtigt at samme fly kan opereres både kommercielt og non-kommercielt.

Svarene til NPA 2015/05 er behandlet og har afdækket at der hersker en del usikkerhed om hvorvidt de nuværende regler giver mulighed for at et fly på en AOC kan operere for en non-kommerciel operatør forskellig fra AOC indehaveren uden at blive taget af AOC-en.

 

Arbejdsgruppen og EASA er enig om at dette skal kunne lade sig gøre sålænge der aldrig er tvivl om hvem der er operatør på hver enkelt flyvning og så længe der foreligger en kontrakt der klart definerer ansvarsfordelingen.

 

EASA er ved at afklare om dette kan opnås indenfor de eksisterende regler eller om der skal foreslås en lovændring.

Fundamental revision af Basic Regulation

 

EU Kommissionen har i December 2015 foreslået en fundamental ændring af Basic Regulation, der er ‘grundloven’ for EASA.

 

Der er tale om meget store ændringer og udfaldet vil have stor betydning for hele området de næste 10-15 år. F.eks. lægges der op til at fjerne fundamentale definitioner som f.eks. ‘Commercial Operation’ og ‘Complex Aircraft’.

 

Overordnet set er tror vi i AOPA at det vil være en fordel at flere definitioner og detailregler flyttes fra Basic Regulation til Implementing Rules, da det fremadrettet vil gøre det lettere at rette op på uhensigtsmæssigheder. Et af de største problemer hidtil har været at visse ting ikke har stået til at ændre selvom alle har været enige om det. Det har ført til lappe-løsninger i forsøg på at komme uden om formuleringerne i Basic Regulation. Vi tror på at AOPA fremadrettet kan udrette endnu mere f.eks. gennem vores deltagelse i EASAs arbejdsgrupper, hvis ikke alle parter er helt så låst af en meget detaljeret Basic Regulation som det tager 5-10 år at få ændret.

EU Kommissionens forslag kan findes her.

Forslaget er nu på vej igennem EU Parlamentet. De første indikationer tyder på at Parlamentet trækker kraftigt i retning af overflytning af yderligere magt fra de nationale luftfartsmyndigheder til EASA.

 

Der indbygges mulighed for at de nationale myndigheder kan nedlægges og kompetencerne overdrages til EASA – enten frivilligt eller tvungent hvis den nationale luftfartsmyndighed ikke løfter sine opgaver.

 

Trenden ses måske tydeligst illustreret i form af et forslag om navneskift til EUAA (European Union Aviation Administration)

 

Fortsat mulighed for fritagelse for brændstofafgift

SKAT har i december 2014 udsendt et styresignal, der kraftigt reducerer mulighederne for at opnå fritagelse for brændstofafgift. Notatet kan findes her:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2168388&vId=0

Baggrunden er et par EU domme, der har fastslået at der kun kan opnås afgiftsfritagelse når der er tale om flyvning mod betaling. EU dommene har samtidigt fastslået at traditionel firmaflyvning, hvor et firma opererer sit eget fly, ikke er flyvning mod betaling og at traditionel firmaflyvning derfor ikke kan afgiftsfritages.

Uanset at AOPA anser dommene som forkerte og arbejder på at få lovgivningen lavet om, så et dommene pt. et faktum vi er nød til at indrette os efter her og nu. Heldigvis lader der stadig til at være muligheder for at bevare afgiftsfritagelse.

Som det fremgår af februar nyhedsbrevet fra IAOPA så har de tyske skattemyndigheder netop erkendt, at der eksisterer en mellemting mellem hvad der er en AOC-krævende 'commercial operation' i luftfartssammenhæng og hvad der i skattemæssig forstand er flyvning mod betaling. En sådan type operation vil altså fortsat kunne opnå fritagelse for brændstofafgift uden at skulle have en AOC. Den officielle tyske udmelding kan findes her.

Det afgørende afsnit er følgende, der i fri oversættelse til engelsk lyder:

Under the provisions of the German Energy Tax law (§§ 27 and 52 of the EnergieStG i. V. m. § 60 Para. 4 no. 2 EnergieStV), tax-exemption was so far applied only in the field of transportation of passengers and cargo by AOC-holders. Whereas flights for corporate purposes will continue to be not exempted from energy-taxation, the Bundesfinanzhof (BFH) decided with reference to the European Court of Justice case-law that, in certain cases, aviation fuels (kerosene and aviation gasoline) used by non-AOC-holders can be tax-exempted for intercompany and so called taxi-flights. With the provision that it is shown that these companies that are not AOC-holders, operate commercially in the field of aviation, ie inter alia with the objective to generate profit, (see BFH judgments VII R 29/12, R VII 9/13, VII B 116/12 and VII B 117/12), the tax exemption may be requested.

EUs definitionen af 'commercial operation' for luftfart lyder (EU 216/2008):

'commercial operation' shall mean any operation of an aircraft, in return for remuneration or other valuable consideration, which is available to the public or, when not made available to the public, which is performed under a contract between an operator and a customer, where the latter has no control over the operator;

Dvs. et firma, eller en gruppe af virksomheder kunne tænkes at gå sammen om at drive et fly i et separat selskab. Flyvningerne udbydes ikke til offentligheden og ejer-virksomhederne skal kunne siges at have kontrol over fly-operatør-virksomheden. Fly-virksomheden kan under dette set-up fakturere de enkelte ejer virksomheder for flyvningerne uden at der er tale om en 'commercial operation' der kræver AOC. Til gengæld lever det op til skatte-lovgivningens krav om at der betales for flyvningen og dermed opnås afgiftsfritagelse.

AOPA Danmarks har besluttet at søge SKAT om en forhåndsgodkendelse af muligheden for afgiftsfritagelse i Danmark. Sagen kompliceres af at vi samtidigt skal have Trafikstyrelsen til at godkende samme konstruktion som værende en ikke-kommerciel operation. Der er altså to myndigheder involveret og indtil nu er der ikke megen guidance på hvad det vil sige at have 'control over the operator'.

AOPA vil dog allerede nu opfordre til at berørte virksomheder tager initiativ til at få flyttet eventuelle firmafly over i separate drifts-selskaber der kontrolleres af ejerne og som kan fakturere for de enkelte flyvninger.

Nærmere info følger så snart AOPA har nyt fra SKAT og Trafikstyrelsen

 

 

 

 

29/10/2013 Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches

AOPA har i dag fremsendt et konceptoplæg til Trafikstyrelsen med henblik på at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt.

Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS  enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner.

Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR  med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvningen foregår VMC, kendes fra både Island, Østrig og Schweiz.

Oplægget er blevet til i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AOPA og DMU, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design. Oplægget gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted.

Konceptoplægget kan hentes her.

Bilag til oplægget kan hentes her (N.B. MEGET stor fil 229mb)

 

 

23/5/2013 AOPA Danmarks Flyveklub stiftet

AOPA har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at stifte AOPA Danmarks Flyveklub. Det betyder at du som AOPA medlem nu får endnu nemmere adgang til at tegne krydsmedlemskab i DMU og dermed få adgang til de fordele det indebærer herunder bl.a. en rigtig hos forsikringsaftale. Medlemskab af klubben koster kr. 675 per år hvilket svarer præcis til det der viderebetales til DMU og KDA. Den medfølgende rabat for krydsmedlemskab på kr. 155 betyder at den faktiske pris for et AOPA medlem pris bliver kr. 520. Det er meget hurtigt sparet hjem på en billigere fly-forsikring.

Vi håber at rigtig mange af AOPAs medlemmer vil benytte denne nye mulighed for at styrke arbejdet for GA ved at tegne et krydsmedlemskab af både AOPA og DMU.

Ønsker du at melde dig ind i AOPA Danmarks Flyveklub og dermed få et krydsmedlemskab i både AOPA, DMU og KDA skal du blot sende en mail til info@aopa.dk

Efter en positiv indledende dialog med Trafikstyrelsen har AOPA nu i samarbejde med en række interesserede flyvepladser nedsat en arbejdsgruppe, der vil komme med et forslag til hvordan instrument anflyvninger vil kunne gennemføres sikkert til ukontrollerede pladser uden bemanding og uden for den normale åbningstid på f.eks. en AFIS plads. Aftalen med Trafikstyrelsen er først at koncentrere indsatsen på at få et par pladser godkendt under en forsøgsordning og efterfølgende at få etableret et generelt regelsæt. Blandt de flyvepladser der har udvist interesse for at komme med i forsøgsordninger er Herning, Thisted, Ringsted og Maribo.

Indsatsen sker på baggrund af en paradoksal udvikling: Aldrig har vi med GPS og automatiske vejrobservationssystemer haft så teknologisk gode betingelser for at lave instrumentanflyvninger til mindre danske flyvepladser og aldrig har antallet af flyvepladser med IFR status været lavere. Ikke én dansk flyveplads har oprettet en GPS approach uden i forvejen at have andre IFR procedurer og i stedet har flere pladser i de senere år mistet deres IFR status, f.eks. Maribo, Thisted og Skive. Årsagen er en kombination af stram økonomi og regelsæt af ældre dato, der ikke giver tilstrækkelig mulighed for at udnytte de muligheder som ny teknologi har givet os.


USA og Frankrig har allerede muligheden
 

Eksempel på Jeppesen plate til Dieppe. Bemærk særlige minima for anflyvning uden ATS og brug af QNH fra nærliggende Rouen med ATIS. Klik på kortet for at se det i  stor udgave.

Muligheden for at foretage instrument anflyvninger til ubemandede pladser er i USA vidt udbredt. I Europa kendes den også i f.eks. Frankrig, der har et veludviklet regelsæt for hvordan den salgs flyvninger skal gennemføres. Her kan piloten på en IFR flyvningen til en ubemandet plads descende ned til circling højde og skal undervejs kalde ud med positionsrapporter og sine intentioner. VFR trafik skal manøvrere så den ikke kommer i vejen for IFR trafikken og hvis IFR flyet kommer under skybasen over den almindelige pladsrundehøjde så følges de almindelige visuelle flyveprocedurer. QNH kan indhentes fra en automatisk vejrstation eller fra en nærliggende flyveplads mod et tillæg på minima (defineret af ICAO). Sigtbarheden vurderes af piloten og når der ikke er en rapporteret sigt/RVR for pladsen kan man helt se bort fra approach ban reglen, der forhindrer fortsættelse forbi final approach fix når rapporteret sigt/RVR er under minima. På grund af de eventuelt begrænsede vejr-oplysninger fra en ubemandet plads stiller de franske regler også krav om en ekstra alternativ-flyveplads i planlægningsfasen.


Næste skridt er en risikovurdering

Trafikstyrelsen har i første omgang bedt de interesserede forsøgs-pladser om at udarbejde en risikovurdering for den påtænkte procedure. En større kreds af pladser har på den baggrund valgt at gå sammen om at lave en generisk risikovurdering, der så kan tilpasses lokale forhold. Udgangspunktet for arbejdet vil i første omgang være de franske regler.


En IFR procedure giver et større trafikgrundlag

Selv om minima for disse approaches ikke vil være så lave som vi er vant til fra kontrollerede flyvepladser, vil blot det, at en flyveplads tilbyder en mulighed for at komme ned under skyerne til eventuelle VFR forhold være en enorm forbedring og vil styrke flyvepladsens trafikgrundlag. For operatører der flyver kommercielt eller firma- og forretningsmæssigt bliver en flyveplads uden instrument procedure ofte slet ikke taget i betragtning som destination. En IFR procedure - selv med relativt høje minima - kan derfor være med til at sikre pladsen et bedre trafikgrundlag og skabe ny aktivitet. Det kan være afgørende når en kommune skal vurdere om udgiften til en plads står mål med den værdi pladsen skaber for lokalområdet og kan derfor være afgørende for om en plads overlever på sigt.


Målsætningen

Målsætningen fra AOPAs side er at omkostningerne ved at starte og drive en GPS approach procedure på en mindre plads kan begrænses til engangsomkostningerne ved udarbejdelse og godkendelse af selve proceduren samt én enkelt kontrolflyvning forud for ibrugtagning. Herefter vil der kun være minimalt med løbende omkostninger ved at drive en GPS approach. I den forbindelse kommer den forestående store omlægning af Trafikstyrelsens gebyrer meget belejligt, idet den nye security afgift vil betyde at de årlige gebyrer for at have en approach står til at forsvinde. Målet synes således inden for rækkevidde.
 

11. juli 2011 - AOPA går på facebook

AOPA har fået sin egen facebook side. Vi håber på at det vil give os en endnu stærkere platform for dialog med både medlemmer og ikke medlemmer.

I første omgang indbyder vi alle til at kommentere på de emner som vi har valgt at arbejde for i det nye Luftfartsudvalg. Udvalget er nedsat af Transportministeren for at sikre ordentlige rammevilkår for dansk luftfart. Du kan læse mere om Luftfartsudvalget i artiklen nedenfor.

Har du eksempler der kan understøtte de mærkesager vi allerede har udpeget hører vi meget gerne fra dig. Det kan f.eks. være eksempler på omregistrering af fly der er gået helt i hårdknude på trods af at det burde være en simpel omregistrering fra et andet EU land eller det kan være eksempler på klagesager der har lidt under at der ikke er nogen uafhængig klageinstans.

Vi vil også gerne have forslag til yderligere emner af betydning for rammevilkårene for GA, der ville egne sig til behandling i Luftfartsudvalget.

Du finder AOPAs facebook side her

Vi håber på at rigtig mange medlemmer og ikke-medlemmer vil kigge forbi. Du kan give os en anbefaling ved at klikke på "like"-knappen herunder.

Formandsberetninger
VFR Guide to Danish airspace
VFR Guide to Danish airspace

The Danish Air Navigation Service Provider, Naviair, has issued a nice little guide to flying VFR in Danish airspace. It is available both in English and in Danish.

For free access to charts, AIP, notams and flightplan filing please visit Naviairs briefing site.

Aktuelle brochurer fra EASA
Aktuelle brochurer fra EASA

Guide til EASA reglerne
Guide til EASA reglerne

Den bedste oversigt over EASAs bestemmelser finder du her på EASA hjemmeside:

Det vigtigste, nemlig selve lovteksten finder du ved at klikke på de blå bokse der hedder "Show regulations" og som kan foldes ud. Gå altid efter den udgave der hedder noget med "Consolidated version by EASA".

Det du henter når du klikker på alle de farverige bokse mærket f.eks. Part-FCL, Part-MED etc. er IKKE lovteksten men AMC-materialet (Acceptable Means of Compliance) der indeholder uddybning til hvordan lovteksten skal forstås. Start altid med at læse selve lovteksten.

Rabat hos Billund Aircenter
Rabat hos Billund Aircenter
Billund Aircenter tilbyder AOPA medlemmer 10% rabat på proficiency checks og træningsflyvning. Bare vis dit AOPA aircrew kort eller oplys medlemsnummer. Se mere om Billund Aircenter her
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
Rabat på skoleflyvning, PFC og flyleje hos Climb2
AOPA er glad for at kunne tilbyde sine medlemmer 10% rabat på efteruddannelse, periodisk Træning samt udlejning hos Climb2 ved forevisning af gyldigt AOPA medlemskort. Climb2 samarbejder med Aircombat Europe om AOPA godkendte Aerobatic kurser.
Se mere på Climb2's hjemmeside
Rabat hos Lazy8
Rabat hos Lazy8
Medlemmer af af AOPA får 20% rabat ved køb af logbøger hos Lazy8. Oplys dit AOPA medlemsnummer eller send scannet kopi af dit medlemskort
Du finder Lazy8 her
AOPA Danmark fylder 50 år
AOPA Danmark fylder 50 år
Den 24/8/2013 er det præcis 50 år siden at AOPA Danmark blev stiftet. Vi har i den anledning været i arkiverne og hentet lidt historiske guldkorn frem som vi er ved at digitalisere og lægge ud her. Mere materiale følger...

Se AOPA info video fra 1995
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Har du ændringer til dine medlemsoplysninger?
Som AOPA medlem kan du rette dine medlemsoplysninger her på siden. Du kan også uploade et nyt billede til dit AOPA Aircrew Card. Klik på 'Log ind' i menuen til venstre og derefter på 'Medlemsdata'. Dit brugernavn og password er fremsendt per brev.